fbpx

Podtitul: Reflexie a perspektívy systému ADR v spotrebiteľských sporoch na Slovensku

Na dvojdňovom odbornom sympóziu Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku, ktoré sa v rámci spolupráce konzorcia projektu ADR ESoCP a Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo v dňoch 16. a 17. februára 2023, zúčastnení zástupcovia akademickej obce a odbornej verejnosti reprezentovanej zástupcami Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách MSSR, Národnej banky Slovenska, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Centier právnej pomoci, Slovenskej advokátskej komory, spotrebiteľských združení S.O.S. Poprad, Fénix a Ombudspot, mediátormi i advokátmi diskutovali o medzirezortnej stratégii rozvoja systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku.

Dvojdňového sympózia sa v Prešove zúčastnilo prezenčnou i online formou spolu 35 odborníkov z rôznych oblastí spotrebiteľského práva a akademickej obce.

„Európska komisia práve pripravuje revíziu smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a nariadenia o online riešení sporov. Práve tento moment by sme chceli využiť na zlepšenie súčasného systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku prostredníctvom ARS, ktorý predstavuje osobitný mechanizmus mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov realizovaný subjektami ARS, registrovanými na Ministerstve hospodárstva SR, a prostredníctvom mediácie vykonávanej mediátormi registrovanými na Ministerstve spravodlivosti SR. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad ako registrovaný subjekt ARS, ktorého členskú základňu zároveň tvoria registrovaní mediátori, má praktické skúsenosti ako z ARS, tak aj z vedenia mediácie. Práve tie má ambíciu použiť na to, aby bol systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov naozaj účinným systémom ochrany spotrebiteľov na Slovensku,“ uviedla projektová koordinátorka Petra Čakovská.

Smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ADR v spotrebiteľských sporoch) a nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR) boli prijaté pred viac ako 10 rokmi a potrebná zmena má zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli tento systém v celej Európe efektívne používať aj naďalej. Pred 10 rokmi bol pojem alternative dispute resolution (ADR) v niektorých krajinách stále relatívne nový, no dnes sa situácia mení. V súvislosti s pandemickou krízou, najmä v sektore cestovného ruchu, tisíce spotrebiteľov v celej Európe kontaktovali subjekty ADR, aby im pomohli získať náhradu za zrušené lety alebo iné rezervácie. Nedávno, v súvislosti s energetickou krízou, tisíce Európanov žiadali subjekty ADR, aby im pomohli vyriešiť ich problémy s účtami za energie. Napríklad belgický ombudsman pre energetiku prijal v roku 2022 až 27 000 sťažností, oproti 9 000 sťažnostiam v roku 2021.

Situácia s ADR a ODR v spotrebiteľských sporoch však nie je všade v Európe rovnaká. V niektorých krajinách je ADR systém už dobre známy, inde sa tento model riešenia sporov stále nedarí presadiť. Dôkazy a skúsenosti však už podľa Alexandra Biarda z Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC umožňujú špecifikovať kritériá, ktoré subjektom ADR v spotrebiteľských sporoch umožnia fungovať efektívne.

„Prvoradá je kvalita subjektov ADR v spotrebiteľských sporoch. Musia konať nezávisle a ich nestrannosť musí byť evidentná. Aby spotrebitelia boli presvedčení o kvalite služieb subjektov ADR, musia im dôverovať. Niektoré subjekty ADR sa dokonca nad rámec kvalitatívnych požiadaviek stanovených smernicou zameriavajú na potreby špecifickej skupiny najzraniteľnejších spotrebiteľov.“

ADR systém v spotrebiteľských sporoch funguje podľa jeho slov lepšie v krajinách, kde sú subjekty ADR ľahko identifikovateľné všetkými zainteresovanými stranami, vrátane spotrebiteľov a obchodníkov. Napr. Francúzsko má asi 100 subjektov ADR rôzneho charakteru, no tento vysoký počet spotrebiteľov a obchodníkov skôr mätie, a nevedia, na koho sa obrátiť, keď potrebujú pomoc.

Mnohí, najmä najzraniteľnejší spotrebitelia, však stále nevedia, čo pre nich môže ADR systém urobiť. Subjekty ADR sa v niektorých krajinách preto rozhodli ísť priamo za spotrebiteľmi. Vo Veľkej Británii začal úrad energetického ombudsmana pred niekoľkými rokmi iniciatívu s názvom „ombudsVAN“. OmbudsVAN bol autobus, ktorý cestoval po krajine a priamo v uliciach, na trhoch či v susedských komunitách spotrebiteľom poskytoval informácie službách, ktoré im ponúka.

A štvrtou podmienkou je podľa A. Biarda spolupráca. Úspešné subjekty ARS spolupracujú s ostatnými zainteresovanými stranami, a najmä so spotrebiteľskými organizáciami.

Zúčastnení odborníci sa na akademickej pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove zhodli, že vzájomná spolupráca medzi odborníkmi, aj spolupráca odborníkov a akademickou obcou je potrebná aj na Slovensku. Ako uviedol dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, prof. Peter Šturák, všetko, čo je v živote a spoločnosti dôležité a hodnotné, vychádza z hĺbky, čo je povrchné pláva po povrchu a spravidla to prúd odplaví. Preto akademická pôda ponúka všetkým priestor na slobodné diskusie o témach a otázkach, ktoré sú pre život jednotlivca aj spoločnosť dôležité a vyžadujú si hĺbavý prístup.

Podľa prorektora Prešovskej univerzity v Prešove, prof. Gabriela Paľu, hlavným poslaním akademickej obce je vychovávať a pripravovať študentov pre prax. A prepájanie teórie s praxou, bezprostredný kontakt a výmena skúseností medzi odborníkmi sú jedným z hlavných zmyslov ich činností.

Prítomní sa zhodli, budú vo výmene názorov pokračovať prostredníctvom pripomienkovania Metodiky alternatívneho riešenia sporov (ARS) a mediácie v spotrebiteľských sporoch, a ďalších diskusií o možnostiach využitia ARS v prevencii súdnych konaní a odklonu spotrebiteľských sporov zo súdov na mediáciu, ktoré povedie JUDr. Renáta Dolanská, mediátorka a poverená osoba za subjekt ARS Spoločnosti ochrany spotrebiteľov v Košiciach. Podľa názoru JUDr. Dolanskej je aktuálne mimoriadne dôležité posilňovať a podporovať všetky mechanizmy priateľského a zmierlivého riešenia konfliktov a sporov, oblasť riešenia spotrebiteľských sporov nevynímajúc. Je načase zmeniť prístup a autoritatívne riešenie voliť až ako krajné riešenie v prípade, že zmierlivé riešenie nie je možné.

Zlepšenie kvality existujúceho systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku a profesionálny rozvoj existujúcich kapacít v danej oblasti sú osobitne dôležité aj v kontexte Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorá prízvukuje potrebu podpory uzatvárania kolektívnych zmierov a umožňuje viesť povinné rokovania pred podaním žaloby vo veciach týkajúcich sa ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad