fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad od roku 2011 poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom v štyroch pobočkách v Poprade, Košiciach, Trnave a Bratislave. V roku 2023 zaznamenali rekordný až 200 % nárast počtu prípadov odstúpenia od zmluvy v dôsledku najmä častejšieho nakupovania cez internet, ktoré si vyžaduje spotrebiteľskú a digitálnu gramotnosť, ktoré na Slovensku stále nie sú dostatočné. V štyroch spotrebiteľských poradniach v roku 2023 prijali spolu 381 podnetov a v prospech spotrebiteľov sa tak podarilo získať spolu 67 798,76 eur.

Rovnako ako v roku 2022 sa najväčší počet podnetov týkal nevybavených reklamácií (40%). Na druhom mieste došlo k zmene – narástol počet podnetov týkajúcich sa odstúpenia či zániku zmluvy, ktoré minulého roku skončili až na piatej priečke. Až potom nasledujú kategórie podnetov týkajúce sa neprijateľných zmluvných podmienok a podnety týkajúce sa cien, ich fakturácie a vyúčtovania, ktorým v roku 2022 patrila druhá a tretia priečka.

Stále časté sú aj sťažnosti spotrebiteľov na nedodanie tovaru alebo služby, slovenskí spotrebitelia príliš často čelia nekalým obchodným praktikám a množstvo obchodníkov si stále dostatočne neplní svoje informačné povinnosti.

Nevybavené reklamácie a problematické nakupovanie cez internet

Nárast počtu prípadov odstúpenia od zmluvy o cca o 200% je podľa našich záverov dôsledkom najmä častejšieho nakupovania cez internet, čo si vyžaduje základnú spotrebiteľskú a digitálnu gramotnosť, ktorá na Slovensku stále nie je dostatočná.

V rámci jednotlivých odvetví prevládali najmä reklamácie spotrebného tovaru a služieb (69%), reklamácie finančných služieb (7,6%), poštových služieb (6,3%), dodávok energie (5,2%), voľnočasových služieb, zdravotnej starostlivosti, dopravných služieb a vzdelávania.

Zaujímavosťou bolo napríklad spracovanie reklamácie chybnej elektro kolobežky, kde predajca spotrebiteľovi vrátil spotrebiteľovi kúpnu cenu 643 eur alebo zamietnutie reklamácie nových dverí, ktorú súdny znalec odmietol. Aj tu predajca po vstupe S.O.S. odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptoval a spotrebiteľke kúpnu cenu vrátil.

Spotrebitelia nás v roku 2023 kontaktovali najmä prostredníctvom emailov (45,93%) a telefonicky (37%), počet osobných návštev predstavoval v roku 2023 cca 15 %. V roku 2023 bolo 186 podnetov ukončených poradenstvom, dohodou alebo odporúčaním na súdnu alebo inú formu riešenia.
Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad je registrovaným subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) na Ministerstve hospodárstva SR pre všetky druhy tovarov a služieb. V roku 2023 sme formou ARS riešili spolu 37 podnetov.

V roku 2023 sa spotrebitelia na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov začali obracať o pomoc a poradenstvo aj pri riešení sporov so zhotoviteľmi zo zmlúv na inštaláciu fotovoltiky či tepelných čerpadiel, kde sa podarilo niektoré podnety vyriešiť mimosúdne v prospech spotrebiteľov.

V decembri Spoločnosť ochrany spotrebiteľov tiež požiadala o zápis do zoznamu oprávnených osôb Ministerstva hospodárstva SR zmysle zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, pretože má záujem byť oprávnenou na podávanie vnútroštátnych a cezhraničných žalôb na ochranu kolektívnych záujmov slovenských spotrebiteľov.

Mimosúdne riešenie, obnoviteľné zdroje energie aj mystery shopping

Ako člen Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC prezentujeme činnosť združenia a výsledky činnosti slovenských inštitúcií aj v rámci medzinárodnej členskej základne tejto organizácie. Spolu s organizáciami z iných členských krajín EÚ realizujeme medzinárodné projekty a zapájame sa do kampaní, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľských práv. V januári 2024 sme úspešne ukončili 18-mesačný projekt: Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľov na Slovensku, v rámci ktorého sme testovali dve mimosúdne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov – alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) a mediáciu. Systém ARS sme otestovali na 37 prípadoch, v rámci ktorých spotrebitelia najčastejšie získali od predávajúceho nápravu pri zamietnutej reklamácie obuvi či mobilného telefónu. Cez ARS sa podarilo dohodou urovnať aj spor zo zmluvy o dielo, spor o vyúčtovaní ceny služby a zmenu zmluvy.

Mediáciu združenie testovalo na 12 spotrebiteľských sporoch, pri ktorých si spotrebitelia voči obchodníkovi uplatňovali zodpovednosť za vady tovaru, keď obchodník ich reklamáciu zamietol, zodpovednosť za vady diela zhotoveného na zákazku, náhradu škody spôsobenú nekvalitným poskytovaním služby, aj vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu duplicitného stiahnutia platby z platobnej karty spotrebiteľa. V jednom prípade si vydanie bezdôvodného obohatenia uplatnil naopak obchodník voči spotrebiteľovi.

Vo februári končí medzinárodný projekt CLEAR-X zameraný na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a skupinové nákupy pre domácnosti, v rámci ktorého sme ako prvá organizácia na Slovensku zorganizovali dva historicky prvé skupinové nákupy na fotovoltiku a tepelné čerpadlá pre rodinné domy. Aj vďaka aktivitám realizovaným v rámci projektu Clear-X sa zvýšilo povedomie slovenských spotrebiteľov o výhodách obnoviteľných zdrojov energie, čo prispelo k rekordnému počtu inštalácii fotovoltiky v slovenských domácnostiach v roku 2023.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v spolupráci so spotrebiteľskými organizáciami v rámci celej EÚ v septembri 2023 spustila trojročný projekt s názvom CLEAR-HP, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť cestu spotrebiteľov k investícii do tepelného čerpadla a previesť ich celým procesom, od nákupu po inštaláciu. Partnermi projektu sú spotrebiteľské organizácie, testovacia asociácia a asociácia výrobcov tepelných čerpadiel, ktorí sa zameriavajú na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o možnostiach zlepšovania energetickej efektívnosti a pohodlia domácností a znižovanie ich účtov za energie.
V roku 2024 sa tiež sústredíme na zlepšenie certifikátov o energetickej výkonnosti budov, aby sa stali užitočným nástrojom pre spotrebiteľov i poskytovateľov hypotekárnych úverov. Prostredníctvom mystery shoppingu preveríme súčasné tzv. zelené politiky bánk. Pozrieme sa na to, ako podmienky poskytovania úverov na kúpu alebo energetickú modernizáciu domov ovplyvňujú domácnosti s nízkymi príjmami, strednú triedu a bohaté domácnosti. A tiež či sú ponuky úverov prispôsobené tak, aby pomohli aj domácnostiam s nízkymi príjmami.

Sme veľmi radi, že v roku 2024 tiež pokračujú dva ďalšie zaujímavé projekty ConsumerPro a Consumer Law Ready, v rámci ktorých školíme malých a stredných podnikateľov a rôzne štátne, regionálne i profesijné organizácie. Aj naďalej tiež poskytujeme špecializované poradenstvo a organizujeme vzdelávacie podujatia pre seniorov, zdravotne hendikepovaných spotrebiteľov a zraniteľné komunity.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad