fbpx

Napriek pravidelným varovaniam pred podomovými predajcami sa stále nájdu spotrebitelia, ktorí im svoje dvere otvoria. Nielen starší ľudia nevedomky uzavrú nevýhodnú zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu s novým dodávateľom. Aké riziká návšteva podomového predajcu predstavuje a ako sa proti nim brániť?

Nepozvaný hosť

Informovaný spotrebiteľ by mal po zazvonení akéhokoľvek podomového predajcu jeho návštevu odmietnuť. Kým v Českej republike môže obec alebo mesto podomový predaj na svojom území zakázať, na Slovensku im zákon zatiaľ takúto možnosť neponúka, a spotrebiteľ je odkázaný sám na seba.

Podomoví predajcovia často používajú nekalé praktiky až klamstvá. Predstavia sa ako zástupcovia ÚRSO, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo súčasného dodávateľa. Pod zámienkou kontroly vylákajú od spotrebiteľa aktuálnu zmluvu a posledné ročné vyúčtovanie. Z týchto dokumentov odčítajú údaje potrebné na uzatvorenie novej zmluvy s dodávateľom, ktorého v skutočnosti zastupujú, ako sú identifikačné údaje spotrebiteľa, číslo odberného miesta či info o súčasnom dodávateľovi, ktorému zašlú, v mene spotrebiteľa, výpoveď zmluvy.

Alebo spotrebiteľovi medzi dverami podstrčia na podpis novú zmluvu s tým, že ide len o neškodné potvrdenie o ich návšteve. Zmluva sa tiež môže vykľuť z dokumentu, ktorý bol prezentovaný ako nezáväzná ponuka. Určite preto netreba podomovému predajcovi čokoľvek podpisovať.

Niektorí predajcovia sa neštítia použiť ani agresívne praktiky, kde formou nátlaku napr. tvrdia, že zmeniť dodávateľa musí každý v bytovke. A niekedy stačí, aby vychrlili pár odborných výrazov a neznalý spotrebiteľ s pocitom zahanbenia podpíše všetko, čo mu „navoňaný“ predajca predloží, pretože ten mu tvrdí, že tým určite ušetrí.

Nástrahy zmlúv uzavretých s podomovým predajcom

V prípade, ak ste k podpisu zmluvy donútení klamlivým či agresívnym spôsobom, nemôžete očakávať, že takáto zmluva bude pre vás výhodná. Najvýhodnejšie ponuky si totiž musíte aktívne vyhľadať sami, napríklad prostredníctvom internetových porovnávacích nástrojov, cenových kalkulačiek, ale najlepšie priamym oslovením konkrétnych dodávateľov. Pozor! Cenové kalkulačky neberú do úvahy všetky podmienky jednotlivých dodávateľov a nie všetky ponuky sú verejne dostupné.

Len zdanlivo výhodná býva záruka najnižšej ceny, pretože sa často viaže len na zmluvy uzavreté na dobu určitú. Podstatou záruky najnižšej ceny je sľub dodávateľa, že po dobu trvania zmluvy vám, i pri raste cien energií, garantuje cenu, ktorá nebude vyššia ako cena dodávateľa s najväčším počtom zákazníkov vo vašom regióne. Jednotliví dodávatelia však ponúkajú rôzne zmluvy s rôznymi cenami, takže nie je jasné, aké konkrétne hodnoty bude vo vašom prípade dodávateľ v budúcnosti porovnávať. Služba záruky ceny môže byť tiež spoplatnená a cena za ňu môže byť nakoniec vyššia ako dosiahnutá úspora za cenu spotrebovanej energie.

Ďalším problematickým zmluvným ustanovením je tzv. automatické predĺženie, na základe ktorého sa zmluva na dobu určitú automaticky predlžuje o ďalšie obdobie, ak v určitom čase vopred nedáme písomne najavo, že si neprajeme v zmluvnom vzťahu ďalej pokračovať. O existencii takejto podmienky však väčšina spotrebiteľov vôbec nevie.

Pred podpisom zmluvy je tiež dôležité skontrolovať si všetky zmluvné pokuty. Môžu byť definované v samotnej zmluve, obchodných podmienkach, ale aj v cenníkoch. Najväčším problémom sú pokuty za predčasné ukončenie zmluvy, ktoré dodávateľ spotrebiteľovi fakturuje v prípade, že ukončí zmluvu na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy.

Poznať zákon a nebáť sa ho použiť

Zákon umožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy o dodávke energie bez udania dôvodu a bez sankcie v lehote 14 dní, ak bola zmluva uzavretá podomovým predajcom, telefonicky alebo elektronicky. Dodávateľ je povinný o možnosti odstúpenia od zmluvy spotrebiteľa vopred informovať a k zmluve priložiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy. V prípade, ak dodávateľ spotrebiteľa o tejto možnosti neinformuje, lehota na odstúpenie sa predlžuje, kým si túto povinnosť dodávateľ nesplní, najdlhšie však o 12 mesiacov a 14 dní od uzavretia zmluvy. Ak náhodou spotrebiteľ formulár na odstúpenie od zmluvy stratí alebo zničí, môže od zmluvy odstúpiť aj na základe vlastného textu, ktorý dodávateľovi pošle.

Ak pri uzavretí zmluvy predajca použije agresívne či nekalé obchodné praktiky, takáto zmluva podpísaná pod nátlakom, z právneho práva nebude platná. To isté platí aj keď podpíšete zmluvu v domnienke, že podpisujete nezáväzný dokument. Dokázať použitie nátlaku či klamstva však môže byť problematické.

V odstúpení od zmluvy dodávateľa na použitie agresívnych praktík pri uzavretí zmluvy, vrátane pochybností ohľadom platnosti samotnej zmluvy, upozornite. Na dodávateľa sa obracajte vždy písomne, minimálne mailom. Telefonátmi zväčša nič nevyriešite, len stratíte čas. Zároveň je vhodné upozorniť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví či Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Led žiarovky – dar/nedar

Neslávne známy je i „dar“ v podobe LED žiaroviek, ktoré dostanete zdarma alebo za symbolickú cenu, ako odmenu za uzavretie zmluvy. Ak však využijete svoje právo odstúpiť od zmluvy, poskytovateľ žiaroviek vám za ne môže vyúčtovať nemalú sumu. Bude sa pritom oháňať tým, že na to má podľa zmluvy právo, pretože zmluvu o dodávke energií ste uzavreli s dodávateľom energie, no samotnú zmluvu o predaji/darovaní žiaroviek s inou spoločnosťou, ako je dodávateľ. Poskytovateľ však na to nemá právo, pretože ide o peňažnú sankciu, ktorá je pri odstúpení od zmluvy neprípustná.

Pochybné aukcie energií

Zvláštnu pozornosť si zaslúži podomové ponúkanie účasti v energetických aukciách. Ich podstatou je podpis prihlášky do aukcie, v ktorej má byť vybratý najvýhodnejší dodávateľ.  Často sa však žiadna aukcia nekoná a podomový predajca ako sprostredkovateľ za vás uzavrie na základe plnej moci zmluvu o dodávkach energií s ním vybraným dodávateľom. Ak od takejto zmluvy odstúpite, môže vám byť naúčtovaná zmluvná pokuta podobne ako v prípade žiaroviek.

Problematické je, že sprostredkovateľ sa bráni tým, že nie je dodávateľom energií, že nemá povolenie od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a tak sa naňho zákon o energetike či právomoc úradu nevzťahuje. Podľa nášho názoru sa jedná o jasné obchádzanie zákona. Celý uvedený aukčný model je vymyslený tak, aby došlo ku zbaveniu spotrebiteľa jeho práva na bezplatné odstúpenie od zmluvy garantované zákonom. Tu sa podobne ako u žiaroviek môžete upísať dvom rôznym spoločnostiam, podpíšete prihlášku do aukcie, a zároveň plnú moc na zmenu dodávateľa inej spoločnosti než je dodávateľ, s ktorým za vás následne sprostredkovateľ uzavrie samotnú zmluvu.

Aj v takomto prípade sa môžete obrátiť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví či Slovenskú obchodnú inšpekciu. Taktiež je vhodné odvolať plnú moc udelenú sprostredkovateľovi, pretože v nej môže byť uvedené, že sa vzťahuje na dlhšie obdobie alebo viac aukcií.

Zvážte podanie trestného oznámenia a žaloby na súd

Okrem obrany prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, máte možnosť podať na podomového predajcu trestné oznámenie. Nemusíte uviesť konkrétny trestný čin, o ktorý by sa malo jednať, dôležité je vo svojom oznámení uviesť všetky skutočnosti, ako sú agresívne praktiky, vydávanie sa za niekoho iného napr. zástupcu úradu, zástupcu súčasného dodávateľa, uvedenie do omylu, či nátlak, ktorým na vás pôsobil.

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na súd. Tu však existuje riziko neúspechu v spore, ktoré by pre vás znamenalo zaplatenie vlastných súdnych trov a pravdepodobne aj nákladov protistrany. V prípade, že by ste mali stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví znejúce vo váš prospech, na súde by to pomohlo.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad