fbpx

„Definícia spotrebiteľa zahŕňa každého z nás. Spotrebitelia sú najväčšou ekonomickou skupinou, ovplyvňujúcou a ovplyvnenou takmer každým verejným i súkromným ekonomickým rozhodnutím. Napriek tomu sú jedinou dôležitou skupinou, ktorej názory často ostávajú nevypočuté.“ J.F. Kennedy

Problémy ochrany spotrebiteľa

 • nízke právne vedomie spotrebiteľov – v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ sú na tom slovenskí spotrebitelia naozaj o poznanie horšie, absentujú vzdelávacie a osvetové aktivity Ministerstva hospodárstva SR i ostatných orgánov štátnej správy, nemáme fungujúci systém vzdelávania v tejto oblasti, spotrebiteľské združenia sú podvyživené, problematika ochrany spotrebiteľa populisticky bagatelizovaná
 • nedisciplinovanosť skupiny predajcov a poskytovateľov služieb – prevláda snaha o rýchly zisk nad budovaním dlhodobého vzťahu so spotrebiteľom, nečestné obchodné a marketingové praktiky sú orientované na najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov
 • obmedzené kompetencie kontrolných orgánov – vďaka nastaveným podmienkam je tu široká možnosť mariť výkon kontroly, zneužíva sa inštitút bankového, obchodného tajomstva, a pod., zlé nastavenie pokút, nevypočítateľnosť a zdĺhavosť rozhodovania súdov v správnom súdnictve
 • veľmi obmedzené prostriedky rozpočtu – nedostatok prostriedkov na osvetu a informovanie, nedostatok prostriedkov na posilnenie kontrolnej činnosti dozorných orgánov, nedostatok prostriedkov pre spotrebiteľské združenia
 • zdĺhavý a komplikovaný legislatívny proces, právne úpravy nekorešpondujúce s potrebami praxe – trvanie – cca rok, neschopnosť držať krok s potrebami trhu, obmedzená schopnosť predkladateľa návrhu zákona chrániť jeho nemennosť počas neskorej fázy
 • veľmi nepriaznivý vývin v oblasti legislatívy týkajúcej sa finančných služieb, nedostatočná ochrana spotrebiteľa v oblasti telekomunikačných služieb, energetických služieb či služieb bývania
 • nedostatočná vymožiteľnosť práva spotrebiteľa – zdĺhavé súdnictvo, praktická absencia mimosúdneho riešenia sporov, mylné vnímanie funkcie orgánov trhového dozoru
 • trieštenie kompetencií v oblasti ochrany spotrebiteľa – pri tvorbe politík jednotlivých rezortov je ochrana spotrebiteľa väčšinou druhoradá otázka
 1. Ministerstvo hospodárstva SR – ochrana spotrebiteľa všeobecne
 2. Ministerstvo financií SR – finančné služby, bývanie
 3. Ministerstvo spravodlivosti SR – súdnictvo
 4. Ministerstvo životného prostredia a regionálneho rozvoja – potraviny
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR – ochrana nefajčiarov, kozmetika
 6. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR – telekomunikácie

Stratégia spotrebiteľskej politiky na roky 2007-2013

 • základný programový dokument v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • vychádza z EÚ stratégie spotrebiteľskej politiky 2007-2013
 • hodnotí minulý a súčasný stav a stanovuje priority rozpracované do cieľov

Jej priority

 • lepšie monitorovanie trhu
 • vzdelávanie a informovanie
 • lepšia právna úprava
 • posilnenie spotrebiteľa pri vymáhaní svojich práv a pri vymáhaní odškodňovania
 • dať spotrebiteľa do centra politík
 • zvýšenie ochrany spotrebiteľa v oblasti bezpečnosti výrobkov
 • podpora spotrebiteľských združení

Budúce smerovanie politiky ochrany spotrebiteľa na úrovni Európskej únie

 • smerovanie k „hlúpejšiemu spotrebiteľovi“
 • snahy o zjednocovanie právnych úprav v členských štátoch
 • snahy o posilnenie postavenia spotrebiteľa vo vymáhaní svojich práv – súdnou cestou, mimosúdnou cestou i administratívne
 • čoraz väčší dôraz sa kladie na sektor služieb v otázkach:
 1. slobody voľby spotrebiteľa
 2. kvality služieb
 3. primeranosti ceny
 4. bezpečnosti služieb
 5. osobitnej oblasti – finančné služby
 6. posilňovania trhového dozoru
 7. lepšej informovanosti spotrebiteľa

Smernica o právach spotrebiteľa

Jej cieľom je najmä zblížiť právo ochrany spotrebiteľa v jednotlivých členských krajinách EÚ, rozšíriť informačné povinností podnikateľov a možnosti odstúpenia od zmluvy a vytvoriť unifikovaný zoznam nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

Ďalšie smernice EÚ týkajúce sa ochrany spotrebiteľa

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad