fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov dnes listom upozornila premiéra, ministra hospodárstva, šéfa parlamentného hospodárskeho výboru i predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na veľkú skupinu zraniteľných odberateľov, domácnosti, ktoré odoberajú teplo v bytových domoch bez vlastných kotolní, a k enormnému nárastu cien tepla u nich došlo už v roku 2022. Šokové zvýšenie cien tepla v roku 2022 u týchto domácností totiž ostáva doteraz bez reakcie štátu, čím dochádza k ekonomickému znevýhodneniu tejto konkrétnej skupiny spotrebiteľov energií. 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov eviduje prijaté nariadenie vlády č. 464/2022 Z.z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, a na základe ktorého štát poskytol domácnostiam podporu pre rok 2023 v podobe určenia nárastu ceny za teplo maximálne o 20 Eur na MWh dodaného tepla vrátane DPH, v porovnaní s naposledy Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2022 schválenou alebo určenou cenou.

V tejto neľahkej dobe, kedy domácnosti čelia neprimeranému zvyšovaniu cien vo všetkých oblastiach, dochádza k znižovaniu životnej úrovne a značná časť obyvateľstva sa v tomto roku ocitne na hranici chudoby, opatrenia v prospech domácností vítame.

No v prípade tisícov domácností, ktoré odoberajú teplo v bytových domoch bez vlastných kotolní, neprimerané zvyšovanie cien tepla nenastalo až v roku 2023. Na Slovensku došlo k enormnému nárastu cien tepla na niektorých územiach už v roku 2022, a dopady takéhoto zvyšovania ľudia reálne pocítia pri vyúčtovaní v roku 2023.

Pre ilustráciu uvádzame príklad koncovej ceny tepla (variabilná + fixná zložka) s DPH na 1 MWh v troch mestách, so zmenami ceny v roku 2022 a 2023, a s prihliadnutím na štátnu pomoc pre rok 2023 v zmysle uvedeného nariadenia.

Z údajov danej tabuľky je zrejmé, že domácnostiam, kde došlo k extrémnemu nárastu cien tepla už v roku 2022, štát pomôže len minimálne, a v porovnaní s bytovými domami v iných regiónoch môžu byť pre nich ceny tepla likvidačné.

Keďže tieto domácnosti sú rukojemníkmi svojich dodávateľov tepla, nemôžu takúto dodávku jednoducho zrušiť a vybrať si dodávateľa s výhodnejšou cenou, resp. zabezpečiť si iný zdroj tepla, preto je nevyhnutné, aby v prípade takýchto markantných rozdielov tiež náležite zasiahol štát.

Domnievame sa, že takto dotknutých domácností bude v rámci Slovenska viacero, preto by mal štát bezodkladne vykonať podrobnú analýzu zvýšenia cien tepla už na rok 2022, porovnať ju s cenami pre rok 2023 a výslednými cenami upravenými v súlade s daným nariadením.

Na základe uvedeného, v záujme všetkých ohrozených spotrebiteľov, sme Ministerstvo hospodárstva SR listom požiadali, aby zabezpečilo prijatie opatrenia, ktorým bude primerane poskytnutá pomoc aj domácnostiam, ktorým bola cena tepla výrazne zvýšená už v ruku 2022, a ich nová cena tepla tak následne adekvátne zodpovedala cene domácností, ktorým bola cena tepla výrazne zvýšená až v roku 2023.

Ilustračné foto: https://www.freepik.com/

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad