fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, v rámci kolektívnej akcie ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK, vyzýva spotrebiteľov, ktorí pri kúpe diaľničnej známky, jej kontrole alebo následnej pokute, narazili na akýkoľvek problém a chceli by zdieľaním vlastnej skúsenosti prispieť k lepšej spotrebiteľskej ochrane v danej oblasti, aby ju kontaktovali na e-mailovej adrese info@sospotrebitelov.sk.

Len sedem mesiacov,  s účinnosťou od 21.7.2020, platila na Slovensku novela zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, podľa ktorej okresné úrady museli o uložení pokuty za používanie diaľnic bez úhrady diaľničnej známky rozhodnúť do 60 dní od danej jazdy po diaľnici. Po viac ako 60 dňoch už správne orgány konať nemali, pretože zodpovednosť páchateľa tohto správneho deliktu v zmysle zákona zanikla.

Z pohľadu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky však táto právna úprava výrazne zredukovala možnosť efektívne postihovať prevádzkovateľov, ktorí jazdia bez diaľničnej známky, nakoľko aplikácia príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zásade znemožňuje takmer vo všetkých prípadoch o takejto pokute právoplatne rozhodnúť do 60 dní.

Z tohto dôvodu Národná rada SR dňa 24. februára 2021 schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona, ktorou sa lehoty na uloženie pokuty za jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky opäť predlžujú až na maximálne dva roky odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad o porušení povinnosti dozvedel, a najneskôr tri roky odo dňa, keď k takejto jazde po diaľnici došlo.

Prezidentka Slovenskej republiky však zákon z 24. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke nepodpísala a 12. marca 2021 ho vrátila Národnej rade SR s návrhom, aby pri opätovnom prerokovaní Národná rada SR zákon neprijala ako celok. Zákon vrátila z dôvodu nesplnenia podmienok pre skrátené legislatívne konanie pri schvaľovaní zákona. Dnes o ňom opäť rokujú poslanci NRSR.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad súhlasí s postupom prezidentky SR a apeluje na poslancov NRSR, aby zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke prešiel riadnym legislatívnym procesom. Okrem problematiky výberu pokút by sa však mal zamerať aj na zlepšenie systému evidencie výberu a úhrady diaľničnej známky.

„Hoci sa snaha o zvýšenie efektívnosti sankcionovania vodičov, ktorí si nesplnili svoju zákonnú povinnosť a jazdia po diaľnici bez úhrady diaľničnej známky, javí z pohľadu štátu ako opodstatnená, je potrebné pamätať aj na problémy, ktoré v minulosti vznikli v súvislosti s chybnou evidenciou údajov v elektronickom systéme výberu a úhrady diaľničnej známky,“ uviedla koordinátorka akcie JUDr. Renáta Dolanská z S.O.S.

„Naša spotrebiteľská organizácia v posledných rokoch zachytila viacero sťažností spotrebiteľov, v zmysle ktorých boli spotrebitelia pokutovaní miestne príslušnými okresnými úradmi za užívanie diaľničných úsekov bez úhrady diaľničnej známky aj napriek tomu, že preukázateľne v čase jazdy po diaľnici zaplatenú diaľničnú známku mali. Dôvody, pre ktoré ich systém vyhodnotil ako prípad jazdy bez diaľničnej známky boli rôzne, najčastejšie to bol „preklep“ pri zadávaní údajov do elektronického systému úhrady a evidencie diaľničných známok, zlyhanie systému pri platbe alebo zmena EČV počas roka.“
„Mimoriadne citlivo pritom spotrebitelia vnímali práve značný časový odstup pri ukladaní pokút, často aj po viac ako dvoch rokoch od kontroly diaľničnej známky stacionárnym či mobilným elektronickým zariadením, čo na strane spotrebiteľov výrazne znižuje možnosti účinne sa proti uloženej pokute brániť,“ vysvetlila R. Dolanská.

Za obdobie od 1.1.2017 do 1.5.2020 pritom okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydali 200 063 rozkazov za porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke. Za rovnaké obdobie účastníci konania (vodiči) podľa § 13 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. podali celkovo 6 758 odporov voči sankcii.

Ako ďalej uviedla: „Hoci nevieme zaručiť, že vo všetkých prípadoch podaných odporov išlo o prípady nesprávnej evidencie diaľničnej známky po jej zakúpení, možno predpokladať, a nami zachytené prípady to potvrdzujú, že medzi týmito odpormi sú aj prípady, ktoré v zmysle judikatúry nie sú správnymi deliktami.“

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad preto v rámci kolektívnej akcie ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK zbiera a analyzuje problémy spotrebiteľov súvisiace s kúpou a evidenciou úhrady diaľničných známok, ich kontrolou či sankcionovaním. Ak ste jedným z nich, kontaktujte nás.

Výstupy z tejto kolektívnej akcie poslúžia ako podklad k rokovaniam o spotrebiteľsky orientovaných legislatívnych zmenách a zjednotenie postupov správnych orgánov pri vyvodzovaní zodpovednosti za správny delikt nezaplatenia diaľničnej známky. V súčasnosti je totiž bežnou praxou, že v obdobných prípadoch niektoré okresné úrady pokuty ukladajú a iné konanie zastavia bez uloženie sankcie.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad