fbpx

Všetkých 500 miliónov európskych občanov by malo mať nárok na rovnaké výhody pri uplatňovaní svojich spotrebiteľských práv bez ohľadu na to, či nakupujú doma, v inej krajine Európskej únie alebo online kdekoľvek v Európe. Európska komisia dnes začala konzultáciu so spotrebiteľmi, organizáciami na ochranu spotrebiteľov a podnikmi s cieľom zistiť, ako čo najviac posilniť cezhraničnú ochranu spotrebiteľov.

Európsky komisár pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica uviedol: „Zlepšiť účinné vykonávanie práv spotrebiteľov je jednou z mojich priorít. Celá Európa je dnes jednou hlavnou nákupnou ulicou. Chcem počuť od spotrebiteľov, majiteľov obchodov a podnikov, ako by sme mali zvýšiť ochranu, najmä tú cezhraničnú, bez toho, aby sme zvyšovali administratívnu záťaž.“

Zhrnutie tohto prieskumu sa využije v pokračujúcom a časovo neobmedzenom úsilí Komisie o zlepšenie celoeurópskej siete inštitúcií na presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov. Táto sieť zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní rovnakých práv pre všetkých občanov EÚ, bez ohľadu na to, kde sa uskutočnil nákup alebo od koho nakupujú. Konzultácia je otvorená do 31. januára 2014 a je k dispozícii na internete.

Konkrétne otázky v rámci verejnej konzultácie

Konzultácia sa snaží získať názory napríklad na tieto témy:

  • Aké prostriedky vyšetrovania a zásahov potrebujú vnútroštátne orgány na presadzovanie predpisov na to, aby mohli lepšie spolupracovať v boji proti porušovaniu predpisov na ochranu spotrebiteľov vo viacerých krajinách?
  • Aké sankcie sú nevyhnutné na to, aby sa účinnejšie predchádzalo porušovaniu pravidiel?
  • Ako môžu orgány na presadzovanie právnych predpisov účinnejšie konať a výraznejšie presadzovať právne predpisy v boji proti nekalým praktikám, ku ktorým vo veľkej miere dochádza v celej EÚ alebo ktorých sa dopúšťajú tí istí obchodníci pôsobiaci vo viacerých členských štátoch?

Vzhľadom na súčasné obmedzenia verejného financovania bude kľúčovou otázkou tejto konzultácie zistiť, či a ako by mohol koordinovanejší prístup na celoeurópskej úrovni pomôcť zhromaždiť dostupné zdroje a odborné znalosti a dosiahnuť účinné spoločné opatrenia na presadzovanie právnych predpisov v boji proti nekalým praktikám, ktoré poškodzujú spotrebiteľov a podniky v EÚ. Na praktickej úrovni by malo zhrnutie tohto prieskumu pomôcť pri vývoji lepších indikátorov, identifikácii možností na spoločné využívanie údajov a malo by viesť k zlepšeniu metodiky na presadzovanie právnych predpisov.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa1 spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa do celoeurópskej siete na presadzovanie právnych predpisov. Táto sieť sa zaoberá porušovaním právnych predpisov EÚ, ku ktorému dochádza najmenej v dvoch krajinách EÚ. Konkrétnym príkladom je obchodník, ktorý pri predaji na diaľku kontaktuje zákazníkov z iných krajín pomocou nelegálnych a agresívnych obchodných praktík. Od momentu, keď v roku 2007 vstúpilo do platnosti nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, môže vnútroštátny orgán v krajine EÚ, kde došlo k poškodeniu záujmov spotrebiteľa, požiadať rovnaký orgán v členskom štáte, kde má daný obchodník sídlo, o opatrenia na zastavenie tohto porušovania pravidiel. Orgány na presadzovanie právnych predpisov sa môžu aj vzájomne medzi sebou varovať o nekalých praktikách, ktoré zistili a ktoré by sa mohli rozšíriť aj do ďalších krajín.

Čoraz častejšie dochádza k tomu, že prevádzkovatelia, ktorí si konkurujú v rovnakom odvetví, používajú podobné marketingové metódy a s nimi súvisiace nekalé praktiky sa potom šíria po celej EÚ. Okrem toho, s rozvojom nových predajných kanálov na internete a v mobilných telefónoch sa môžu potenciálne nekalé praktiky šíriť rýchlejšie a zasiahnuť viac spotrebiteľov v celej EÚ (viac než 50% spotrebiteľov uviedlo, že najvyššia pravdepodobnosť zažiť nekalé obchodné praktiky je podľa nich na internete2).

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-936_sk.htm

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad