fbpx

Viac ako 40 μg/m³, čo je maximálny limit priemernej ročnej koncentrácie NOv ovzduší v EÚ, namerali vo februári 2020 vo všetkých krajských mestách Slovenska, okrem Trnavy. Hodnotu 40 μg/m³ nameralo 10 z celkovo 200 meracích túb rozmiestnených dva týždne po celom Slovensku. Najvyššiu koncentráciu NO2 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá merania na u nás realizovala, zaznamenala v Trenčíne (46,8 μg/m³).

Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v dvesto vybraných lokalitách na Slovensku, v rámci medzinárodného projektu Zvedavé nosy, dva týždne mapovalo koncentráciu NO2 v ovzduší. Statické merače v slovenských uliciach umiestnili tesne pred vypuknutím pandémie COVID-19 a zavedením opatrení, ktoré viedli k vylúčeniu dopravy a následnému zníženiu objemu emisií v ovzduší. Vo februári zvyčajne dosahujú koncentrácie NO2 svoje maximum v ročnom chode. Porovnanie dvojtýždňového priemeru koncentrácie NO2 s ročnou limitnou priemernou hodnotou stanovenou EÚ i WHO slúži na indikáciu potenciálnych problémových miest, kde by bolo potrebné NO2 koncentrácie systematicky merať počas celého roka. Zároveň je cieľom tejto kampane upriamiť pozornosť na skutočnosť, že znečistenie našich ulíc NO2, v kombinácii s inými látkami, sa po Bratislave postupne stáva problémom už aj krajských a okresných miest.

Hodnotu 40 μg/m³ priemernej ročnej koncentrácie NO2 v ovzduší prekročili počas meraného obdobia dvoch týždňov dve lokality v Žiline a po jednej stanici v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Čadci, Ružomberku, Košiciach a Prešove (viď tabuľky nižšie).

Hodnotu 30 μg/m³ koncentrácie NO2 v ovzduší, ktorú má ako ročný maximálny povolený priemer stanovené Švajčiarsko, prekročilo spolu 51 meračov, čo predstavuje 28% všetkých meraných miest na Slovensku.

Najvyššia koncentrácia NO2 bola v meranom období v Trenčíne, na Hasičskej ulici (46,8 μg/m³), naopak najnižšia v Topoľníkoch, Aszod (4,9 μg/m³).

Od 11.2.2020 do 2.3.2020 boli merače rozmiestnené vo všetkých krajských mestách Slovenska, vo vybraných okresných mestách a ďalších lokalitách. Niekoľko túb bolo umiestnených v bezprostrednej blízkosti meracích staníc SHMÚ, podrobnejšie bol pokrytý aj región Popradu a Tatier.

Meracie tuby v spolupráci s BYSTRO O.Z., Novozámocký CykloParťák – Érsekújvári BringaTárs, EDU NATURE O.Z., CRITICAL MASS NITRA, CYKLOKOALÍCIA a Petrom Sabom – dlhoročným ekologickým aktivistom, umiestňovali konštantne do výšky 1,5 m, predovšetkým na miesta v blízkosti rušných ciest a križovatiek, kde je predpoklad prítomností väčšieho množstva ľudí, ako sú prechody pre chodcov, zastávky, chodníky popri cestách, parkoviská nákupných centier, školské dvory či športoviská. Keďže hlavným zdrojom produkcie NO2 sú najmä spaľovacie dieselové motory, práve tu bol predpoklad zvýšených hodnôt najpravdepodobnejší.

Na meranie použili difúzne trubice (pasívne stanice), v ktorých látka trietanolamín po otvorení absorbuje oxid dusičitý (NO2) z ovzdušia. Objem plynu, ktorý sa počas dvoch týždňov skoncentroval v meračoch, vyhodnotilo špecializované laboratórium Passam vo Švajčiarsku.

Namerané hodnoty predstavujú priemernú hodnotu koncentrácie NO2 za merané obdobie 2 týždne. Na miestach, kde merače S.O.S. merali v bezprostrednej blízkosti meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), bol rozdiel vo výsledkoch z rovnakého časového obdobia len cca 1%.

18 z 200 meracích túb ľudia zničili alebo odcudzili, väčšina zmizla z blízkosti školských dvorov, športovísk či napríklad zdravotného strediska. Výsledky meraní na západnom a strednom Slovensku mohli ovplyvniť tiež jarné prázdniny. Počas jedného týždňa meraní bola vďaka nim v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji menšia hustota dopravy, z čoho možno usudzovať, že hodnoty NO2 mimo prázdnin by tu boli ešte o niečo vyššie.

Jasne identifikovanými oblasťami s najvyššou koncentráciou NO2 v meranom období bol najmä región Žilinského kraja a Kysúc, a mestá Zvolen a Prešov (priemer nad 30 μg/m³). Nasledujú mestá Trenčín, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Košice.

Naopak, najmenej znečistenými oblasťami sú podľa meraní projektu Žitný ostrov, podtatranská oblasť, Nízke Tatry a periférie miest, kde nedochádza k veľkému zahusťovaniu dopravy.

Pri väčšine miest sa za najväčšieho producenta znečistenia dá považovať práve doprava, no v prípade miest Žilina, Ružomberok alebo Bratislava môže byť ďalším významným zdrojom znečistenia aj priemysel.

Región Tatier je vychýrený aj svojimi liečebnými ústavmi, ktoré sa špecializujú na respiračné ochorenia. Umiestnením väčšieho množstva meracích túb v tejto oblasti chceli realizátori projektu potvrdiť predpoklad, že ovzdušie v tejto „rekreačnej“ oblasti by plynom NO2 malo byť znečistené menej ako iné regióny Slovenska. Pri počte 9 staníc rozmiestnených v Tatrách (Štrbské pleso, Starý Smokovec, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica) aktivisti  namerali hodnoty do 10 μg/m³, s výnimkou Starého Smokovca, kde na chodníku pre peších, pri hlavnej dopravnej križovatke pri autobusovej stanici, zaznamenali znečistenie v hodnote pre národný park povážlivých 21,5 μg/m³ NO2.

Mesto Poprad, kde umiestnili najväčšie množstvo meracích vzorkovačov v rámci okresných miest, v dvoch lokalitách prekročilo hodnotu 30 μg/m³, obe sa nachádzajú v blízkosti problematickej štvorprúdovky na Štefánikovej ulici. Hodnoty v mestských častiach sa pohybovali v rozmedzí od 8,6 do 18,7 μg/m³.

Aj v okresných mestách ako Spišská Nová Ves a Levoča boli hodnoty zvýšené. V Spišskej Novej Vsi to bolo 35 μg/m³.

Projekt Zvedavé nosy je realizovaný s finančnou podporou European Climate Foundation. Koncentráciu NO2 vo vybraných mestách merali aj spotrebiteľské organizácie z Poľska – Federacja Konsumentów a Litvy – ALCO. Kým Poliaci výsledky z Varšavy ešte len spracúvajú, v Litve namerané hodnoty neprekročili 40 μg/m³.

Kęstutis Kupšys z ALCO, ktorá zverejnila výsledky svojich meraní v hlavnom meste, uviedol: “Do niektorých škôl vo Vilniuse sa po skončení karantény ani neradno vracať. Švajčiari by rovnakú úroveň znečistenia ovzdušia, ako sme namerali tu, už netolerovali. Najviac znečistené miesta sme našli v blízkosti hlavných dopravných tepien v meste. A práve v niekoľkometrovej vzdialenosti od hlavných ciest s nameranými hodnotami 35 µg/m3 a viac NO2, sa nachádzajú školy. Pre Švajčiarov, ktorých limit je o 10 µg/m3 nižší ako je oficiálny limit EÚ, by to už bol vážny problém.”

K 31. júlu 2019 bolo podľa údajov na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) na Slovensku evidovaných takmer 2,4-milióna vozidiel do 3,5 tony, z toho je približne až 1-milión vozidiel dovezených zo zahraničia. Podľa Asociácie overovateľov vozidiel ide o 250-tisíc áut importovaných za posledné tri roky a tento dovoz každý rok rastie.
Hlavným dôvodom masívneho dovážania „jazdeniek“ zo Západu na trhy v Strednej a Východnej Európe, je nepochybne zriaďovanie nízkoemisných zón v európskych mestách. Na základe údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov bol priemerný vek áut jazdiacich po slovenských cestách v roku 2019 cca 13,5 roka.

Doplňujúce info:

Normy a ciele v oblasti ochrany zdravia stanovuje rozsiahly balík opatrení EÚ. Účelom ročných priemerných limitov pre jednotlivé emisné látky v ovzduší je upozorniť na dlhodobé (chronické) dôsledky vystavenia znečistenému ovzdušiu, zatiaľ čo hodinové a denné limity majú chrániť pred krátkodobým (akútnym) vystavením počas epizód vysokého znečistenia, ktoré trvajú len niekoľko hodín či dní. Priemerný ročný limit koncentrácie NO2 je spomínaných 40 μg/m³ (mikrogram na m³), hodinový limit je 200 μg/m³. Rôzne štúdie však naznačujú, že aj koncentrácie NO2 pod 40 μg/m³ nášmu zdraviu škodia, napríklad vo Švajčiarsku maximálny povolený priemerný ročný limit pre NO2 stanovili už na spomínaných 30 μg/m³. Stacionárne stanice na meranie kvality ovzdušia by teda na Slovensku mali byť umiestnené aj v okresných mestách nad 20 000 obyvateľov, kde sa koncentrácie NO2 už tiež môžu blížiť k hraničnej priemernej ročnej hodnote 40 μg/m³. Namerané výsledky tiež označujú ďalšie miesta kontaminované NO2, kde je potrebné oficiálne dlhodobé meranie kvality ovzdušia.

Prachové častice PM, oxidy dusíka a prízemný ozón sa považujú za znečisťujúce látky, ktoré najviac ohrozujú ľudské zdravie. Srdcové choroby a mozgová príhoda sú najčastejšími príčinami predčasnej smrti spôsobenej znečistením ovzdušia, za nimi nasledujú choroby pľúc a rakovina pľúc. Krátkodobé aj dlhodobé vystavenie detí a dospelých znečisteniu ovzdušia môže viesť k zníženiu funkcie pľúc, infekciám dýchacích ciest a zhoršenej astme. Vystavenie matiek okolitému znečisteniu ovzdušia je spojené s nepriaznivými vplyvmi na plodnosť, tehotenstvo, novorodencov a deti.

Znečistenie ovzdušia jemným prachom skracuje Európanom život v priemere o vyše osem mesiacov, v prípade Slovenska dokonca o viac ako desať mesiacov. V Európe predčasne umiera asi 370-tisíc osôb ročne, na Slovensku je toto číslo pod hranicou 6-tisíc, čo je 20-krát viac ako pri dopravných nehodách.

Interaktívna mapa všetkých výsledkov z projektu Zvedavé nosy

 

Tabuľka 1: Prehľad výsledkov meraní nad 30 μg/m³

Miesto meraniaZačiatok meraniaKoniec meraniaVýsledok merania (μg/m³)
Trencin, Hasičská2020-02-13 00:00:002020-02-29 00:00:0046.8
prechod Kálov - Sasinkova, Žilina2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0044.9
Križovatka Levočská- Hlavná-Vran.-Sab.2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0043.8
križovatka Tepláreň-Košická Žilina2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0042.7
MONDI SCP - Ruzomberok, Supra2020-02-12 00:00:002020-02-26 00:00:0042.7
Čadca, križovatka 11B a 11A, most2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0042.5
Križovatka Mlyny Nitra Štúrova2020-02-15 00:00:002020-02-29 00:00:0042.4
Avion shopping park, Bratislava, križovatka, Galvaniho-Ivanská cesta2020-02-14 00:00:002020-03-01 00:00:0041.6
križovatka ZUŠ Jana Cikkera, Bystrica2020-02-13 00:00:002020-02-27 00:00:0040.4
Steel Arena Košice2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0040.1
Pražská - aut.zastávka Hroboňova, Bratislava2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0039.8
dialničný most - Dobro. cesta, Zvolen2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0038.5
križovatka Novozámocká/Cabajská, Nitra2020-02-15 00:00:002020-02-29 00:00:0038.4
OC EUROPA , Zvolen2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0036.8
Kysucké Nové Mesto, križovatka, cesta 11 - cesta 20522020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0036.7
Kruhový objazd Brezový hájik, Nitra2020-02-15 00:00:002020-02-29 00:00:0036.6
autobusová zastávka Pristávna, križovatka, Košická, Bratislava2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0036.6
križovatka Amfiteáter OA Wats.2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0036.4
kruhovy objazd - AS Zvolen - Lidl, Zvolen2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0036.1
križovatka, Garbiarska-cesta 584- cesta 18, Liptovský Mikuláš2020-02-12 00:00:002020-02-26 00:00:0036
Sídlisko III Križovatka - Sabinovská2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0035.9
Vojenské kasárne, križovatka, Chrenovská-Zlatomoravecká, Nitra2020-02-15 00:00:002020-02-29 00:00:0035.7
Gymnázium Hlinská, Žilina2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0035.5
Bratislava, Trnavske myto2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0035.5
Bratislava, Hlavná stanica2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0035.4
Spišská Nová Ves, centrum, križovatka2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0035
Križovatka Predmestká - 1. Mája - Veľká2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0035
Námestie mieru križovatka Prešov2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0034.3
Kosice, Stefanikova2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0033.8
Kruhový objazd Košická - Pražská - Prešov2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0033.3
Most Lafranconi, FTVŠ, Bratislava2020-02-15 00:00:002020-02-29 00:00:0033.2
Bajkalská-Trnavská cesta, križovatka, Bratislava2020-02-14 00:00:002020-03-02 00:00:0033.1
Univerzitná nemocnica Bratislava-Staré mesto2020-02-16 00:00:002020-03-02 00:00:0032.9
Križovatka Solivarská - Švábska, Prešov2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0032.8
Most SNP Bratislava2020-02-13 00:00:002020-02-27 00:00:0032.7
Križovatka Hlinkova Malá vod.ná elek.2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0032.1
Nemocnica Hollého Prešov - Kasárne2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0032.1
Ústredie Slovenskej pošty, Banská Bystrica2020-02-13 00:00:002020-02-27 00:00:0031.9
Križovatka Gagarinova, Gymnázium L.Novomestského, Bratisalava-Ružinov2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0031.9
Kruhový objazd Europa BC Banská2020-02-13 00:00:002020-02-27 00:00:0031.8
Železničná stanica Banská Bystrica2020-02-13 00:00:002020-02-27 00:00:0031.8
Hlavný kruhový objazd Poprad2020-02-11 00:00:002020-02-25 00:00:0031.5
Atrium Optima Košice2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0031.4
kruhovy objazd Lidl-Shell-Pepco, Zvolen2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0031.4
Štefánikova, Poprad2020-02-14 00:00:002020-02-27 00:00:0031.2
Presov, Arm.gen. L. Svobodu2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0031.1
križovatka, Dostojevského rad-Pribinova, EUROVEA, Bratislava2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0030.5
Gymnázium Alberta Einsteina, EINPARK, Bratislava2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0030.5
križovatka, Shopping Palace, Rožňavská-Vajnorská, Bratislava2020-02-15 00:00:002020-03-01 00:00:0030.3
ZŠ Andreja Kubinu, kruhový objazd, Trnava2020-02-16 00:00:002020-03-01 00:00:0030.1
križovatka, Kysucká - Slovenských dobro., Čadca2020-02-14 00:00:002020-02-28 00:00:0030.1

Tabuľka 2: Priemer hodnôt koncentrácie NO2 z regiónov Slovenska

Miesto meraniaPriemer koncentrácie NO2Počet záujmových staníc
Kysuce 36,4 μg/m³3 stanice
Zvolen 35,7 μg/m³4 stanice
Prešov 34 μg/m³8 stanic
Žilina a Kysuce 33,96 μg/m³10 staníc
Žilina 32,92 μg/m³ 7 stanic
Centrum Košíc 29,27 μg/m³10 staníc
Žilinský kraj 29,16 μg/m³ 18 staníc
Bratislava I 28,81 μg/m³12 staníc
Bratislava II 26,36 μg/m³13 staníc
Banskobystrický kraj 26,08 μg/m³20 staníc
Banská Bystrica 25,92 μg/m³10 stanic
Nitra 24,87 μg/m³ 12 staníc
Košice 24,71 μg/m³14 staníc
Košický kraj 24,51 μg/m³17 staníc
Nitrianský kraj 24,35 μg/m³ 15 staníc
Bratislava celkovo 22,64 μg/m³52 staníc
Trenčín 21,98 μg/m³ 8 staníc
Bratislavský kraj 21,81 μg/m³ 60 staníc
Trenčianský kraj 21,18 μg/m³ 9 staníc
Prešovský kraj 20,67 μg/m³31 staníc
Poprad 19,76 μg/m³13 staníc
Trnava 19,00 μg/m³10 staníc
Bratislava V 18,57 μg/m³14 staníc
Bratislava IV 18,32 μg/m³7 staníc
Trnavský kraj 17,90 μg/m³ 12 staníc
Bratislava III 16,82 μg/m³6 staníc
Poprad a Tatry 15,55 μg/m³22 staníc
Región Tatry 9,61 μg/m³9 staníc

Mapa 2: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v regióne Žilina a Kysuce podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 2: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Bratislave podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 3: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v regióne Poprad a Tatry podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 4: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Bratislavskom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 5: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Trnavskom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 6: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Nitrianskom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 7: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Trenčianskom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 8: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Žilinskom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 9: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Banskobystrickom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 10: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Košickom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

Mapa 11: Mapa koncentrácií NO2 v ovzduší v Prešovskom kraji podľa meraní Spoločnosti ochrany spotrebiteľov

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad