fbpx

ECCG – 23.1.2018 – 14.5.2018

ECCG – 23.1.2018 – 14.5.2018

Hlavnou témou posledných dvoch zasadnutí na konci novembra a v januári 2018 bolo hľadanie spôsobov a nástrojov na posilnenie spotrebiteľských združení v členských krajinách EÚ, najmä v našej časti Európy. Zástupcovia Európskej komisie zareagovali na argumenty, ktoré im pravidelne spolu s kolegami zo spotrebiteľských organizácií najmä z nových členských krajín a juhu EÚ pravidelne predostierame a spoločne sme pripravili tzv. Akčný plán, prostredníctvom ktorého chceme počas súčasného mandátu ECCG pripraviť pôdu pre nový európsky spotrebiteľský program, ktorý posilní združenia, tiež tvaruje prioritné oblasti, ktorým sa ECCG bude v rámci jednotlivých politík spotrebiteľskej ochrany venovať.

Tri prioritné oblasti

V rámci akčného plánu členovia výboru vybrali tri hlavné oblasti, ktorým sa chcú v roku 2018 v rámci svojho mandátu v ECCG venovať a každý člen ECCG si mal ďalej vybrať, v ktorej z troch pracovných skupín chce participovať. Ide o nasledujúce tri oblasti:

1. umelá inteligencia a pripojené zariadenia

2. energia

3. procedurálne aspekty vymožiteľnosti práva

Práve zmluvy s energetickými dodávateľmi a v poslednom čase aj zhotoviteľmi, ktorí spotrebiteľom inštalujú zariadenia a technológie na využitie energie z obnoviteľných zdrojov, sú stále jednou z najproblematickejších oblastí z hľadiska podnetov prijímaných našimi  poradňami, táto oblasť sa týka najzraniteľnejšej skupiny spotrebiteľov, ktorou sú seniori, a ide o odvetvie, ktoré technologicky veľmi rýchlo napreduje a preto je potrebné účinne posilniť najmä nástroje na vymožiteľnosť práva.

Tzv. energetický klaster, ktorého som členkou, pripravil následne spoločné stanovisko k tzv. flexibilite na strane dopytu, teda  koncového spotrebiteľa. Pretože hoci na Slovensku to zatiaľ ešte veľmi necítiť, aj vďaka projektu Energetickej únie a nástrojom ako Komisiou prijatý dokument s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans) prichádza vďaka decentralizácii ozajstná revolúcia v oblasti produkcie a spotreby rôznych druhov energie, najmä energie z obnoviteľných zdrojov.  Kompletné stanovisko nášho klastra je tu – Final version OPINION_ECCG Demand Side flexibility.

V skratke – stanovisko definuje spotrebiteľskú perspektívu v kontexte politík EÚ, ktoré podporujú inteligentné a flexibilné služby v oblasti produkcie a spotreby elektrickej energie, a ktorých cieľom je optimalizácia tradičného energetického systému a začlenenie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie. Stanovisko hodnotí príslušné návrhy obsiahnuté v balíku Čistá energia pre všetkých Európanov a poskytuje odporúčania, ako ich ďalej počas rozhodovacieho procesu posilniť. ECCG v ňom vyzýva tvorcov politík EÚ a členských štátov, aby predovšetkým zabezpečili:

  • opatrenia v politikách zohľadňujúce potreby spotrebiteľov v domácnostiach
  • opatrenia v politikách zohľadňujúce osobitné potreby spotrebiteľov energie v rôznych členských štátoch, ktoré povedú k zmenšovaniu rozdielov medzi starými a novými členskými krajinami
  • že zapojenie spotrebiteľov do odberu nových typov služieb sa uskutočňuje dobrovoľne
  • že spotrebitelia sú za svoju účasť odmenení znížením nákladov za ne
  • aby všetci spotrebitelia mali prístup k dostupnej elektrine
  • aby spotrebitelia mali prístup k jasným a transparentným informáciám, všetci účastníci trhu by mali niesť svoj diel zodpovednosti za podporu a ľahký postup pri zapojení spotrebiteľov, spotrebitelia by nemali byť za zmeny penalizovaní alebo vystavení iným neprimeraným rizikám
  • že aj nové, inovatívne druhy spoločností majú zodpovednosť voči spotrebiteľom
  • že energetická politika EÚ bude koherentná a nebude spotrebiteľom vysielať prostredníctvom rôznych politických opatrení rôznorodé signály
  • že energetická politika podporí spoluprácu medzi tvorcami politík, orgánmi a organizáciami spotrebiteľov s cieľom riešiť výzvy vyplývajúce z poskytovania energetických služieb ako súčasti inteligentnej domácnosti.

Stanovisko druhého klastra, zameraného na procedurálne aspekty vymožiteľnosti práva, nájdete tu – PROCEDURAL ASPECTS OF CONSUMER LAW ENFORCEMENT. Ak by ste k nim mali nejaké pripomienky, prosím, pošlite mi ich do 14.5.2018, pretože všetky tri stanoviská budú predmetom diskusií na najbližšom stretnutí ECCG. (stanovisko klastra umelá inteligencia a pripojené zariadenia zatiaľ nemám)

ECCG sa v roku 2018 stretne v dvoch riadnych termínoch – 16.-17. mája 2018  a predbežne 18.-19. septembra 2018. Ďalšie  ad-hoc stretnutia môžu byť zvolané podľa potreby.

Budovanie kapacít – akčný plán

Prikladám tiež čiastočne preložený Action Plan_integrated with choice countries_SK, ktorý sme predbežne pripravili.

Vybrať sme mali tri konkrétne nástroje, ktoré z nášho pohľadu najviac pomôžu profesionálnemu rozvoju spotrebiteľských združení, no tento výber je zatiaľ predbežný, preto Vás chcem touto cestou poprosiť, aby ste mi v termíne do 14.5.2018 napísali, či sa s týmto výberom stotožňujete, a ak nie, ktoré nástroje z priloženého zoznamu považujete z hľadiska činnosti a rozvoja vašej organizácie za relevantnejšie a prečo.

Ďalšie prezentácie a zaujímavé materiály:

CGI at ECCG 23.01.18

ECCG_CPN 23 January 2018

eccg_report_indicators_012011_en

 

 

Zdieľaj tento článok