fbpx

Tešili ste sa pred rokom, akú výhodnú zmluvu s operátorom alebo dodávateľom energií ste uzavreli? Alebo sa už chystáte na dovolenku, ktorú ste kúpili ešte vlani za polovicu? Pocit uspokojenia z dobrého obchodu nie je celkom na mieste. Dodávateľ totiž môže zmeniť cenu už kúpeného produktu alebo služby aj bez vášho súhlasu. Za akých podmienok to smie urobiť a ako sa môžete brániť?

Čo je jednostranné zvýšenie ceny?

Za rovnaký tovar či službu sme pred rokom zaplatili asi o 12% menej. To je problém nielen pre budúce, no paradoxne aj niektoré minulé nákupy. Väčšina spotrebiteľov má totiž uzavreté zmluvy, ktoré sa plnia buď priebežne, ako dodávky energií, poskytovanie internetového pripojenia či poistenie, alebo sa začnú plniť až o nejaký čas, ako napríklad letná dovolenka. Pri všetkých týchto zmluvách dodávatelia niekedy jednostranne zvyšujú ceny a spotrebiteľ pri jednostrannom zdražení dostane ultimátum „ber alebo choď“. To znamená, že jednostranné zdraženie môžete odmietnuť, no v režime starej zmluvy už nemôžete za existujúcich podmienok pokračovať, zmluvu musíte vypovedať a odísť inam. S výpoveďou v takomto prípade nesmie dodávateľ spojiť žiadne poplatky, ako pokuta za predčasné ukončenie zmluvy, odstupné, administratívny poplatok za spracovanie výpovede a pod. Pretože jednostranné zdražovanie výrazne zasahuje do práv spotrebiteľa, má tento proces prísne pravidlá, ktoré sa naprieč sektormi, v ktorých k jednostrannému zdraženiu dochádza najčastejšie, líšia. Energetika, elektronická komunikácia, poisťovníctvo, bankovníctvo, zájazdy. Päť odlišných sektorových úprav, päťkrát iné podmienky.

Aké pravidlá platia pre jednostranné zvýšenie ceny?

Možnosť jednostranne v budúcnosti zvýšiť cenu musí byť vždy dohodnutá vopred. Najčastejšie je taká dohoda uvedená v obchodných podmienkach, len zriedkavo priamo v zmluve. Preto sa pred uzavretím zmluvy predávajúceho na možnosť jednostranného zvýšenia ceny v budúcnosti opýtajte priamo a uistite sa, že cena je nemenná. O prípadnom zdražení musíte byť včas a adresne informovaní. Nemôžete sa rozhodnúť správne, či zostať alebo odísť, keď sa vôbec nedozviete, že má k zvýšeniu ceny dôjsť.

Keď sa o zdražení nedozviete včas a adresne, neplatí pre vás. Adresne znamená dostať informáciu o zdražení listom, SMS správou alebo e-mailom (ak ste telefón či e-mailovú adresu uviedli ako kontaktné údaje), preto starostlivo kontrolujte poštovú aj e-mailovú schránku i SMS. Dodávateľovi nestačí informáciu o zvýšení cien zverejniť na webovej stránke alebo vyvesiť na pobočke. Rovnako nestačí poslať oznámenie do účtu spotrebiteľa na portáli dodávateľa (napr. do správ v internetovom bankovníctve). Termín „včas“ upravujú zákony platné pre jednotlivé odvetvia (bankovníctvo, energetika a pod.) tak, že dodávateľovi určujú najneskorší termín oznámenia zmien ceny. Spravidla to býva najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny.

Ako a dokedy zvýšenie ceny odmietnuť?

Ak nechcete, aby sa vaše mlčanie pokladalo za automatický súhlas, musíte reagovať. Okrem súhlasu je jedinou možnou reakciou proti navrhovanému jednostrannému zvýšeniu ceny ukončenie zmluvy. Či ukončenie zmluvy nazvete „výpoveďou“, „odstúpením od zmluvy“ alebo „zrušením zmluvy“ nie je dôležité. Vo výpovedi určite treba uviesť kto ste, o akú zmluvu ide (číslo zmluvy), že zmluvu rušíte a prečo, a na koniec dátum, miesto a svoj podpis. Okrem obsahu si dajte pozor aj na to, aby ste výpoveď stihli dodávateľovi doručiť včas. Spravidla je to najneskôr do 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny. Úprava môže byť opäť pre jednotlivé odvetvia odlišná, preto je nevyhnutné riadiť sa oznámením dodávateľa o zmene ceny a jeho obchodnými podmienkami.

Ako sa voči neoprávnenému zdraženiu brániť?

Ak dodávateľ jednostranne zvýši cenu neoprávnene, napríklad zdvihne fixovanú cenu, neoznámi zmenu ceny podľa platných predpisov alebo v rozpore so svojimi obchodnými podmienkami, odporúčame podať proti tomu sťažnosť či reklamáciu.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad