fbpx

Vážení dotknutí spotrebitelia,

S.O.S Poprad si Vás dovoľuje informovať, že  9.03.2018 bol v Obchodnom vestníku č. 49 zverejnený oznam o zmene návrhu správcu podstaty nasledujúcim uznesením:

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S738, na odvolanie z funkcie správcu podstaty, takto

rozhodol

O d v o l á v a   správcu podstaty: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S738.

U s t a n o v u j e  nového správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S738   u k l a d á   p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407, bezodkladne predložil podrobnú správu o svojej činnosti, všetky podklady a poskytol potrebnú súčinnosť.

U k l a d á   novému správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 50 dní od vyhlásenia konkurzu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.

Poučenie:

Proti   tomuto  uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Okresný súd Košice I dňa 5.3.2018

JUDr. Július Tóth, sudca

Ak máte nevyplatenú pohľadávku voči tejto spoločnosti, treba ju prihlásiť do konkurzu. Prihlášky je potrebné podať v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu – lehota začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení oznámenia o začatí konkurzu, t.j. do 15.3.2018 (začatie plynutia lehoty je v poučení oznamu).

Nižšie tiež nájdete vyplniteľné tlačivo prihlášky (vypĺňa sa kliknutím na jednotlivé polia), ktoré obsahuje aj vysvetlivky, tlačivo  voľnej prílohy, výňatok § 29 o náležitostiach prihlášky a vzor sprievodného listu, ktorý si môžete upraviť podľa svojich potrieb.

K prihláške je potrebné doložiť všetky potrebné doklady (prikladáte kópie, žiadne originály !) – najmä zmluvy a doklady o platbách.

Prihláška sa podáva správkyni, rovnopis (kópiu) prihlášky sa musí doručiť aj na súd, adresy máte uvedené v koncepte sprievodného listu.

Prihlášky posielajte doporučeným listom (s doručenkovým lístkom).

Pri podaní prihlášky sa môžete dať zastupovať aj advokátom, alebo iným subjektom, sú to však náklady, ktoré musíte zaplatiť Vy.

Pokiaľ máte pochybnosti, môžete nám zaslať vyplnené tlačivo prihlášky na kontrolu (stiahnite si prílohy, vyplňte si tlačivo a pošlite na kontrolu, prípadne vytlačte, vypíšte rukou tlačeným písmom, mobilom odfotografujte a pošlite na kontrolu).

1Prihlaska_pohladavky_formular_final

2volna_priloha

3SprievodListVzorN

4NalezPrihlášky

5Konkurz Rapidlife K006005

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad