fbpx

V Slovenskej republike je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení, podľa ktorého §3 ods.7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“. Podľa §3 ods.8 citovaného zákona „sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta“. Vhadzovanie letákov do schránok, napriek tomu, že adresát oznámi, napr. oznamom na schránke, že si nepraje dostávať reklamné materiály, sa tiež považuje za porušenie zákona o reklame, ak sa dá dokázať, kto predmetné reklamné letáky do schránky vhodil. Naviac podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.Dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame aj zákona o elektronickom obchode vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

Podľa § 62 ods.2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (s účinnosťou od 1.11.2011) na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Súčasne podľa § 62 ods.3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa vyššieuvedeného odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom.

Dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona patrí do pôsobnosti Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. P.O.Box 18, 810 06 Bratislava 16; e-mail: inspection@teleoff.gov.sk ; web: www.teleoff.gov.sk .

Zaslanie aj prvotného e-mailu, obsahujúceho žiadosť o udelenie súhlasu so zasielaním reklamných ponúk, môže byť považované za zaslanie spam-u. V prípade, že adresát žiadnym spôsobom nereaguje (nezašle ani súhlasné ani zamietavé stanovisko), nemožno to v žiadnom prípade považovať za jeho automatický súhlas, nakoľko absencia nesúhlasu neznamená súhlas.

SOI nevykonáva predbežné posudzovanie žiadnych textov reklamných správ. Posúdenie korektnosti rozposielaných reklamných správ prebieha až pri výkone kontroly, pričom každý jednotlivý prípad je posudzovaný samostatne.

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad