fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – v kolektívnom nákupe fotovoltických panelov

v rámci kampane Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, spolocnynakup@sospotrebitelov.sk.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad, ktorá spravuje webový portál www.spolocnenakupy.sk, si je vedomá dôležitosti ochrany osobných údajov osôb registrovaných do kolektívneho nákupu a rešpektuje právo ich na súkromie, preto s každou informáciou zaobchádza opatrne a poskytuje bezpečnosť a dôvernosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje sa zhromažďujú, používajú a spracúvajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na základe súhlasu, ktorý fyzické osoby poskytnú pri registrácii na webovej stránke www.spolocnenakupy.sk.

 1. Aké informácie sa zhromažďujú, prečo a aký je na to právny základ?

(1) Návšteva webovej stránky

Čo a prečo: Pri každej návšteve webovej stránky www.spolocnenakupy.sk sa automaticky ukladajú na webový server údaje (napr. IP číslo – číslo, ktoré identifikuje jednotlivý počítač alebo iné zariadenie na webe). World Wide Web funguje tak, že zaznamenáva určité informácie o návštevách webových stránok (ako je číslo IP, verzia prehliadača, čas návštevy a podobne) na webový server, ktorý je hostiteľom webovej stránky. Prevádzkovateľ spracúva takéto zhromaždené údaje oddelene a neprepája ich s inými údajmi. Účelom týchto postupov je zaistiť bezpečnosť siete a informácií, t. j. umožniť odhalenie a predchádzanie neoprávnenému prístupu, ktorý môže ohroziť dostupnosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo prenášaných osobných údajov a bezpečnosť súvisiacich služieb prístupných prostredníctvom takýchto sietí a systémov.

Právny základ: Takéto spracovanie je potrebné na zabezpečenie súladu so zákonnou povinnosťou (článok 6 ods. 1. c) GDPR), zaručiť bezpečnosť spracúvania podľa článku 32 GDPR.

Ako dlho: Údaje sa uchovávajú 30 dní od návštevy webovej stránky.

 1. Registrácia na kolektívny nákup

Čo a prečo: Pri registrácii do kolektívneho nákupu musíte zadať svoje meno a priezvisko, región, e-mailovú adresu a telefonický kontakt. Tieto údaje sú povinné pre úspešnú registráciu a používajú sa na nasledujúce účely:

 1. informovanie o priebehu kolektívneho nákupu,
 2. zaslanie ponuky kolektívneho nákupu,
 3. poskytovanie informácií a pomoci pri registrácii a účasti v kolektívnom nákupe,
 4. kontrola spokojnosti účastníkov kolektívneho nákupu.

Používateľské meno a heslo môžete použiť na prístup k svojmu účtu (používateľskému profilu) pri každej návšteve webovej stránky. Používateľské meno a heslo používateľa sú jednoznačne určené a prepojené so zadanými údajmi.

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je založené na vašom súhlase v súlade s článkom 6 bodom 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne chyby, spory alebo škody v dôsledku poskytnutia nesprávnych informácií.

Ako dlho: do 31. augusta 2029. Kampaň kolektívneho nákupu ponúkaného registrovaným používateľom je aktivitou projektu CLEAR-X, ktorý je financovaný z Programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe zmluvy o grante č. 101033682. Údaje zozbierané na realizáciu kampaní kolektívneho nákupu sa musia uchovávať 5 rokov po ukončení projektu CLEAR-X. Toto dlhé obdobie je spôsobené požiadavkami na vykazovanie každého projektu programu Horizont 2020. Osoby registrované v kolektívnom nákupe však majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

(3) Informácie o činnosti prevádzkovateľa

Čo a prečo: Pri registrácii na kolektívny nákup môžete zaškrtnúť políčko so súhlasom na poskytnutie svojich údajov prevádzkovateľovi za účelom zasielania informácií o jeho činnosti (mesačný newsletter) a ponukách prevádzkovateľa. V takom prípade prevádzkovateľ spracúva e-mailovú adresu, ktorú registrovaný užívateľ zadá do online formulára, dátum a čas registrácie.

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je založené na súhlase dotknutých osôb v súlade s článkom 6 bodom 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne chyby, spory alebo škody v dôsledku poskytnutia nesprávnych informácií.

Ako dlho: Kým sa registrovaný užívateľ neodhlási z odberu informácií.

 1. Spracovatelia údajov

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľovi pomáhajú jeho zmluvní sprostredkovatelia (webhostingová služba, technická realizácia kampane, call centrum na pomoc účastníkom kampane, služby informačných technológií…), ktorí konajú podľa pokynov prevádzkovateľa a nesmú osobné údaje použiť na žiadny iný účel. V súlade s GDPR a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ nebude posielať údaje bez súhlasu dotknutých osôb tretím stranám, ktoré nie sú jeho zmluvnými spracovateľmi alebo partnermi, predávať ich alebo používať iným spôsobom ako na účely výslovne uvedené v tomto dokumente.

III. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov a nakladaní s nimi bude prevádzkovateľ konať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje použiť organizačné, technické a iné vhodné postupy a opatrenia na ochranu osobných údajov, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu alebo zničeniu údajov, ich zmene alebo strate a neoprávnenému spracúvaniu.

 1. Zabezpečenie práv fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Svoj súhlas s používaním a spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. V takom prípade prevádzkovateľ zabráni použitiu osobných údajov zodpovedajúcim spôsobom.

Prevádzkovateľ zaručuje fyzickým osobám právo:

 • na prístup k osobným údajom, ktoré spracúva a s ohľadom na ich spracúvanie;
 • na opravu nesprávnych osobných údajov;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak napr. dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie ich používania;
 • namietať proti spracovaniu ich osobných údajov;
 • na vymazanie osobných údajov: dotknutá osoba môže požiadať, aby prevádzkovateľ jej osobné údaje vymazal, ak napríklad už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak odvolá svoj súhlas;
 • na prenosnosť údajov: údaje, ktoré dotknutá osoba poskytla, môžu byť prenesené inému prevádzkovateľovi údajov, v zmysle čoho musia byť dotknutej osobe poskytnuté v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému. Dotknutá osoba môže svoju žiadosť poslať na adresu: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, alebo e-mailom na adresu: spolocnynakup@sospotrebitelov.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov porušilo ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) alebo ustanovenia platného zákona o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Poprad, 9. september 2022

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This