fbpx

 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ
z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica  Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:SK:PDF

– – –
SMERNICA RADY 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:SK:PDF

– – –

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:sk:HTML

– – –

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

Cieľom nariadenia je odstrániť prekážky v spolupráci medzi verejnými vynucovacími orgánmi pri odhaľovaní, vyšetrovaní a zastavení alebo zákaze porušovania právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov v rámci Spoločenstva. Výsledkom má byť dostatočne účinné vynucovanie v cezhraničných prípadoch, ktoré neumožňuje  predávajúcim a dodávateľom vyhnúť sa vynucovaniu tak, že sa presídlia v rámci Spoločenstva.

Takto nie je narušená hospodárska súťaž pre predávajúcich a dodávateľov, ktorí dodržujú právo, a ktorí obchodujú vnútroštátne alebo cezhranične.

V rámci Spoločenstva sa vytvoria siete verejných vynucovacích orgánov, ktoré majú účinné spoločné právomoci na vyšetrovanie a vynucovanie a na zabránenie predávajúcim a dodávateľom dopúšťať sa porušení právnych predpisov v rámci Spoločenstva.

 Príslušné orgány členských štátov spolupracujú na recipročnom základe pri výmene informácií, odhaľovaní a vyšetrovaní porušení právnych predpisov v rámci Spoločenstva.V záujme ochrany spotrebiteľov Spoločenstva pred nepoctivými obchodníkmi so sídlom z tretích krajín sa dojednávajú na úrovni Spoločenstva medzinárodné dohody o vzájomnej spolupráci pri vynucovaní právnych predpisov.

Nariadenie ustanovuje podmienky, za ktorých  príslušné orgány členských štátov určené ako zodpovedné za vynucovanie právnych predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov, spolupracujú medzi sebou a s Komisiou.

Príslušným orgánom je orgán verejnej správy, s osobitnou zodpovednosťou vynucovať právne predpisy na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktorý disponuje potrebnými právomocami na účely vynucovania tohto nariadenia.

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) je jedným z príslušných  orgánov v prípadoch právnych predpisov ktoré boli transponované do legislatívy SR ako aj   priamo uplatniteľných nariadení ES, ktoré dozoruje.

Jednotným úradom pre spoluprácu je orgán verejnej správy v každom členskom štáte určený ako zodpovedný za koordináciu uplatňovania tohto nariadenia. Jednotným úradom v SR je Ministerstvo hospodárstva SR.

Príslušným úradníkom je úradník príslušného orgánu určený ako zodpovedný za uplatňovanie tohto nariadenia.

Právne predpisy na ochranu záujmov spotrebiteľov sú smernice tak ako sú transponované do vnútroštátneho právneho poriadku členských štátov a nariadenia, uvedené v prílohe tohto nariadenia. Z hľadiska právomocí SOI ide o tieto právne predpisy:

  • Smernica Rady 84/450/EHS týkajúca sa klamlivej reklamy, ktorá bola zmenená a doplnená   smernicou Európskeho parlamentu a rady  97/55/ES týkajúcou sa porovnávacej reklamy.

Transponovaná bola do zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame… v znení neskorších predpisov. Orgánom dozoru v ustanovených prípadoch je aj SOI.

  • Smernica Rady 87/102/EHS týkajúca sa spotrebiteľského úveru, ktorá bola zmenená    a doplnená  smernicou  Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES.

Transponovaná bola do zákona  č.258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.

  • Smernica Rady 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2002/65/ES.

Transponované boli do zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

  • Smernica Rady 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb.

Transponovaná bola do zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch , podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr … v znení neskorších predpisov.

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Transponovaná bola do vyhlášky MH SR č. 545/2002 Z. z. o spôsobe označovania výrobkov cenami, ktorá je vykonávacím predpisom zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

  • Smernica Európskeho parlamentu   Rady 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku. Transponovaná bola do zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku …V ustanovených prípadoch orgánom dozoru je SOI.
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES o určitých aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode.

           Transponovaná bola  do zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode … v znení

           neskorších predpisov.

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre náhradu a pomoc cestujúcim leteckej dopravy v prípade odmietnutia nástupu do lietadla a zrušenia alebo dlhého meškania letov.

Nariadenie sa nedotýka uplatňovania opatrení v oblasti súdnej spolupráce v trestných a občiansko-právnych veciach členských štátov a plnenia dodatočných povinností členských štátov, ktoré súvisia so vzájomnou pomocou, pokiaľ ide o ochranu kolektívnych ekonomických záujmov spotrebiteľov, vrátane trestných vecí, vyplývajúcich z iných právnych aktov a dohôd.

Kolektívne záujmy spotrebiteľov znamenajú záujmy určitého počtu spotrebiteľov, ktorým porušenie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť ujmu.

Spotrebiteľské organizácie zohrávajú zásadnú úlohu v súvislosti s informovaním a vzdelávaním spotrebiteľov ako aj v oblasti ochrany záujmov spotrebiteľov, vrátane urovnávania konfliktov.

Nariadenie nadobúda účinnosť v celom rozsahu 29. decembra 2006.

Podľa článku 4 bod 8 tohto nariadenia, príslušné orgány  k 29.decembru 2005 oznámia verejnosti príslušného úradníka zodpovedného za uplatňovanie nariadenia.

Príslušným úradníkom SOI pre účely tohto nariadenia je:

Mgr. Ing.  Petra  P í š o v á

    

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad