fbpx

Expertná skupina, ktorú zriadila Komisia, aby v členských štátoch preskúmala prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistného práva (IP/13/74), dnes predložila svoju súhrnnú správu. Vyplýva z nej, že rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej ponuke poistných produktov tým, že zvyšujú náklady, vedú k právnej neistote a spotrebiteľom a podnikom komplikujú možnosť uzatvoriť poistenie v iných členských štátoch EÚ. V súčasnosti občan, ktorý sa presťahuje za prácou do inej krajiny EÚ, môže byť nútený uzavrieť nové poistenie vozidla alebo môže mať problémy s uznávaním svojich práv podľa súkromného dôchodkového plánu, pokiaľ bol tento plán uzatvorený v jeho domovskej krajine. Podobne aj podniky s pobočkami vo viacerých krajinách EÚ môžu byť nútené uzatvárať v každej krajine samostatnú poistnú zmluvu s rôznymi podmienkami namiesto jednej zmluvy platnej pre všetky pobočky v EÚ. Európska komisia teraz nadviaže na správu v podobe konzultácií so spotrebiteľmi, podnikmi a odvetvím poisťovníctva v súvislosti s možnými riešeniami.

„Ani viac ako 20 rokov po dokončení jednotného trhu cezhraničný obchod v oblasti poisťovníctva ešte zďaleka nie je bez problémov,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Faktom je, že len niekoľko klientov si môže kúpiť poistné produkty v iných krajinách. Cez hranice EÚ sa ponúka iba 0,6 % všetkých poistení motorových vozidiel a 2,8 % poistení majetku. V dnešnej správe expertnej skupiny sa uvádza, že niektoré problémy spôsobujú rozdiely medzi systémami zmluvného práva. Existuje veľký potenciál na poskytovanie cezhraničných poistných produktov. Musíme zabezpečiť, aby sme ho čo najlepšie využili. Je to dôležité pre zachovanie konkurencieschopnosti najlepších poisťovacích spoločností EÚ na celosvetovom trhu.“

Úlohou expertnej skupiny pre európske poistné zmluvné právo bolo určiť, či a do akej miery rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnému poskytovaniu a využívaniu poistných produktov. Skupina zložená z 20 členov z 12 členských štátov, ktorí majú rôzne pracovné skúsenosti, sa stretla desaťkrát v rokoch 2013 a 2014.

Hlavné zistenia správy:

Pri mnohých produktoch životného poistenia, poistenia motorových vozidiel alebo poistenia zodpovednosti, ktoré sa predávajú spotrebiteľom, musia poisťovne prispôsobiť svoje zmluvy vnútroštátnym pravidlám krajiny, v ktorej má poistený bydlisko. To znamená, že musia vypracovať nové zmluvy, ktoré budú v súlade napríklad s pravidlami o informáciách pred uzatvorením zmluvy.

Rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej ponuke poistných produktov. Zvyšujú náklady pre cezhraničné poskytovanie poistenia, vytvárajú právnu neistotu a spotrebiteľom a podnikom veľmi sťažujú uzatváranie poistenia v iných členských štátoch.

Prekážky v zmluvnom práve sa nachádzajú predovšetkým v oblasti životného poistenia, ako aj v oblastiach poistenia zodpovednosti a poistenia motorového vozidla. Zo správy vyplýva, že problémy sú menej pravdepodobné v prípade poistenia na veľkých rizikových trhoch spojených s obchodnou činnosťou alebo v prípade určitých druhov poistenia pre väčšie spoločnosti, ako napr. poistenia v oblasti dopravy.

Súvislosti

Európska komisia 11. októbra 2011 navrhla nepovinné spoločné európske kúpne právo na posilnenie obchodu a väčšieho výberu pre spotrebiteľov v oblastiach mimo finančných služieb (IP/11/1175,MEMO/11/680). Podpredsedníčka Viviane Redingová sa 21. septembra 2011 stretla s predstaviteľmi európskych poisťovní, aby začala dialóg s odvetvím poisťovníctva (MEMO/11/624).

Komisia 31. januára 2013 zriadila expertnú skupinu (IP/13/74) v nadväznosti na toto stretnutie a pripomienky, ktoré predložili zainteresované strany počas konzultácie o „Zelenej knihe o možnostiach politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky“, ktorá predchádzala tomuto návrhu (IP/10/872). Zástupcovia poisťovní poukázali predovšetkým na to, že v súčasnosti nie je možné ponúkať jednotné poistné produkty v celej EÚ založené na jednotnom európskom právnom rámci. Uviedli, že v dôsledku rozdielov v právnych predpisoch pre poistné zmluvy vznikajú dodatočné náklady a právna neistota v cezhraničnom obchode s poistnými produktmi.

Európsky parlament následne vyzval Komisiu, aby podrobnejšie preskúmala situáciu v odvetví poisťovníctva [uznesenie EP 2011/2013/(INI)].

V rámci expertnej skupiny pre oblasť poistného zmluvného práva sa stretli zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán vrátane poskytovateľov poisťovacích služieb, zástupcov spotrebiteľov a podnikov, akademickej obce a odborníkov z oblasti práva, ktorí boli vybraní vo výberovom konaní. Skupina sa stretávala raz za mesiac.

Ďalšie informácie

Správa: Expertná skupina pre oblasť európskeho poistného zmluvného práva:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Európska komisia – zmluvné právo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-194_sk.htm

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad