fbpx

Výzva poslancom NRSR na prijatie legislatívy, ktorej súčasťou je:

– zachovanie reklamačného konania
– zachovanie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich na Ministerstve spravodlivosti SR

Spotrebiteľské združenia Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S), Poprad a Združenie FÉNIX, Lučenec dnes zaslali pripomienky k dvom právnym predpisom, ktoré sú zásadné pre oblasť ochrany a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov na Slovensku, poslancom Národnej rady SR a na vedomie aj prezidentke SR a ministerke spravodlivosti SR.

3. mája 2023 bol v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len NRSR) v prvom čítaní prerokovaný vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako združenia založené za účelom ochrany spotrebiteľov sme spoločne oslovili všetkých poslancov NRSR s výzvou na zohľadnenie zásadných pripomienok odbornej verejnosti pôsobiacej v sektore spotrebiteľskej ochrany pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a prijatia legislatívy, ktorou sa zabezpečí zachovanie reklamačného konania a Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich.

Z pozície združení dlhodobo pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľov sme k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1584) vzniesli tieto zásadné pripomienky:

1. Z návrhu zákona o ochrane spotrebiteľov bolo vypustené reklamačné konanie (terajší § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktoré upravuje uplatnenie reklamácie, dôvody a postupy pre jej zamietnutie zo strany predávajúceho a 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie. Vypustenie reklamačného konania je nahradené zmenou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý v navrhovanom §507/1 nahrádza 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie „primeranou lehotou“ na odstránenie vád. Zároveň navrhovanou úpravou dochádza k zrušeniu postupov pri zamietnutí reklamácie a dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady sú plne ponechané na rozhodnutie predávajúceho, ktorý v zmysle navrhovanej úpravy všeobecného predpisu (§ 622 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb.) bude mať povinnosť len písomne oznámiť kupujúcemu dôvody odmietnutia.

Vypustenie reklamačného konania a jeho nahradenie odkazom na postupy podľa všeobecného predpisu, bez vymedzenia dôvodov pre odmietnutie zodpovednosti za vady a lehoty na odstránenie vady, povedie k nárastu počtu sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ako aj k celkovému oslabeniu vymožiteľnosti práv spotrebiteľov.

2. Z návrhu zákona o ochrane spotrebiteľov boli vypustené ustanovenia o Komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich (terajší §26a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Vyhláška MSSR č. 406/2008 Z.z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách), čím v podstate dochádza k jej zrušeniu.

Ako spotrebiteľské združenia môžeme potvrdiť, že z hľadiska aplikačnej praxe komisia zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri presadzovaní práv spotrebiteľov. Výsledky činnosti komisie prispievajú k očisteniu trhu od neférových zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, a často sa premietajú aj v rozhodnutiach súdov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že komisiu vnímajú tak slovenskí spotrebitelia ako aj spotrebiteľské organizácie ako garanta spotrebiteľskej ochrany na Slovensku. Zároveň je komisia širokou odbornou verejnosťou akceptovaná ako jedinečná medzirezortná odborná autorita v oblasti presadzovania práv spotrebiteľov.

Zrušenie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich by bolo výrazným a negatívnym zásahom do systému spotrebiteľskej ochrany na Slovensku.

V zmysle vyššie uvedeného sme listom vyzvali všetkých poslancov NRSR k prijatiu legislatívy, ktorá zabezpečí:

• zachovanie reklamačného konania v zmysle aktuálneho §18 zákona č. 250/2007 Z.z.

• zachovanie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich v zmysle aktuálneho §26a zákona 250/2007 Z.z. a vyhlášky č. 406/2008 Z.z. .

Veríme, že naše stanovisko a konštruktívne pripomienky budú v rámci legislatívneho procesu zohľadnené a zapracované.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad