fbpx

Ak si nie ste istí, či sa odklad vzťahuje aj na vašu zmluvu, neviete sa rozhodnúť, či máte o odklad požiadať, resp. aký dopad bude mať prípadný odklad splátok na váš úverový vzťah, pred podaním žiadosti o odklad sa s nami môžete bezplatne poradiť. Telefonický a mailo kontakt nájdete v závere textu. O odklad splátok odporúčame žiadať len ak je to naozaj nevyhnutné!

S ohľadom na vysokú zadlženosť slovenských domácností medzi prioritnými požiadavkami, ktoré boli parlamentu predložené na rokovanie v súvislosti s pandémiou, bol odklad splátok hypotekárnych a spotrebných úverov. Keďže ide o komplexnú tému, pripravili sme pre spotrebiteľov súhrnný balík informácií, aby si vedeli vybrať riešenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

Pravidlá odkladu splátok úverov upravuje schválený zákon č. 75/2020 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 ( v texte ďalej ako „lex korona“). Zákon nadobudol účinnosť 9. apríla 2020.

PRAVIDLÁ ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI PODĽA LEX KORONA:

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi upravuje tretia hlava (§ 30a až 30h) zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

Opatrenia zaväzujú banky aj nebankových veriteľov, teda nebankové subjekty a lízingové spoločnosti, ktoré majú so spotrebiteľom uzatvorenú tzv. spotrebiteľskú zmluvu. V praxi teda ide o rôzne zmluvy o hypotekárnom úvere, stavebnom úvere, medziúvere, americkej hypotéke, zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zmluvy o splátkovom predaji, finančnom lízingu a iné splátkové úvery, ktoré sa splácajú formou pravidelných vopred určených splátok úveru.

Opatrenia sa však nevzťahujú na kreditné karty a debet na účte (povolené prečerpanie), keďže tieto dlhy sa splácajú naraz alebo v nepravidelných splátkach.

Opatrenia sa vzťahujú na odklad splátok, ktorým sa rozumie odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.

Odklad splátok nie je odpustenie splátok! Odložené splátky bude dlžník musieť po uplynutí doby odkladu uhradiť. Za obdobie odkladu splátok sa úver ďalej úročí!

O koľko sa navýši suma, ktorú bude spotrebiteľ musieť na úrokoch za dobu odkladu zaplatiť záleží od podmienok úverovej zmluvy. Pred podaním žiadosti o odklad odporúčame spotrebiteľovi, aby si výšku úrokov, ktoré „preplatí“ vopred spočítal.

Príklady výpočtu úrokov uvádza na svojej webovej stránke NBS, link: https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok.

Príklad 1: Mám hypotéku vo výške 100 000 eur, celková doba splatnosti je 25 rokov, úroková sadzba 1,5% p.a., moja splátka je 400 eur mesačne a som v 5. roku splácania.

Suma úrokov za čas, ktorý mám odložené splátky, predstavuje pri odklade na

a) 3 mesiace – 311 eur

b) 6 mesiacov – 624 eur

c) 9 mesiacov – 937 eur

Príklad 2: Mám spotrebiteľský úver vo výške 15 000 eur, celková doba splatnosti 5 rokov, úroková sadzba 8% p.a., moja splátka je 304 eur mesačne a som v druhom roku splácania.

Suma úrokov za čas, ktorý mám odložené splátky, predstavuje pri odklade na

a) 3 mesiace – 195 eur

b) 6 mesiacov – 395 eur

c) 9 mesiacov – 598 eur

Odklad splátok nie je automatický, týka sa len dlžníkov, ktorý o odklad požiadajú. Za dlžníka sa v zmysle lex korona považuje spotrebiteľ, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve, a ktorý má záujem o odklad splátok.

O odklad splátok môže dlžník požiadať veriteľa počas trvania pandémie, ktorým sa na účely lex korona považuje obdobie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR odvolá mimoriadnu situáciu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu COVID-19 na území Slovenska, ktorá bola Vládou SR vyhlásená 12. marca 2020.

Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie. Vzor žiadosti o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z.z. je uvedený na konci textu v Prílohe č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z.z.

Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok na žiadosť ktoréhokoľvek z dlžníkov.

Konkrétne obdobie odkladu splátok si určuje spotrebiteľ sám v žiadosti o odklad splátok, ktorú podáva svojmu veriteľovi. Spotrebiteľ by si preto mal vopred zvážiť obdobie odkladu splátok, ako aj výšku úrokov, ktoré za toto obdobie odkladu bude musieť uhradiť.

Banku alebo pobočku zahraničnej banky možno požiadať o odklad splátok úveru na obdobie maximálne deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Počas obdobia pandémie možno o odklad splátok toho istého úveru požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky najviac jedenkrát.

Veriteľa, ktorý nie je bankou (nebankovky a leasingové spoločnosti), a svoju činnosť vykonáva na základe povolenia Národnej banky Slovenska, možno požiadať o odklad splátok najdlhšie na tri mesiace odo dňa najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Pred uplynutím obdobia odkladu splátok môže dlžník oznámiť veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace. Zoznam nebankových veriteľov nájdete na stránke NBS tu: https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=109&cc=&qq=).

Odklad splátok sa môže vzťahovať aj na už splatnú splátku úveru, ak s ňou spotrebiteľ nie je v omeškaní viac ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad. V takomto prípade sa odkladá aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.

Do 30 dní po podaní žiadosti o odklad splátok je veriteľ povinný informovať dlžníka o posúdení jeho žiadosti, najmä o tom, či odklad splátok povolil, odklad splátok nepovolil alebo že žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť. Ak veriteľ v 30 dňovej lehote dlžníka neinformuje o posúdení žiadosti, považuje sa odklad splátok za povolený.

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak:

 • je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad
 • bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom
 • bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu
 • žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená
 • žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona

Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka.

Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenia na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.

Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje bonitu dlžníka. Povolenie odkladu splátok sa nezapisuje do úverového registra a neovplyvní tak prípadné čerpanie ďalšieho úveru v budúcnosti.

Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, a tým sa odklad splátok ukončí.

Ak spolu so splátkou úveru dlžník platí aj za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, a ak povinnosť dlžníka platiť poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje dlžníka o spôsobe a výške tejto platby.

Veriteľ je ďalej povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odkladu splátok, o:

 • povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a jeho výške
 • postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru,  s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úver
 • možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania,
 • ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom

Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie:

 • vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru
 • požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok
 • podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami

Zosplatnené úvery, exekúcie a dražby v čase pandémie

Odklad splátok podľa vyššie uvedených pravidiel sa netýka pohľadávok plynúcich zo zosplatnených úverov, ku ktorým má dlžník uzatvorený s veriteľom splátkový kalendár. Ak je voči dlžníkovi už vedená exekúcia alebo výkon záložného práva, platia v dobe do 30. apríla 2020 mimoriadne opatrenia podľa zákona č. 62/2002 Z. z.. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID – 19. V prípade už prebiehajúcich exekúcii nie je možné do 30. apríla 2020 vykonávať exekúcie predajom nehnuteľnosti. Zároveň, do 30. apríla 2020 sú dražobník, súdny exekútor a správca povinní upustiť od akéhokoľvek speňažovania dlžníkovho majetku.

Prípadné otázky adresujte našim regionálnym centrám telefonicky alebo emailom:

Košický kraj:  JUDr. Renáta Dolanská,  spotrebitel.adr@gmail.com, 0911 847 522

Prešovský kraj:  Ing. Michal Fáber, michal.faber@sospotrebitelov.sk, 0918 621 940

Trnavský kraj:  Mgr. Pavol Kocian, kocianmediac@gmail.com, 0940 804 092

Bratislavský kraj:  Ing. Soňa Ďurčová,  sona.durcova@sospotrebitelov.sk, 0948 228633

Všeobecný kontakt pre celé Slovensko:

e-mail: info@sospotrebitelov.sk

ZZ_2020_62_20200327 lex korona justicia-1

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad