fbpx

Mimoriadne opatrenia Vlády SR majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Vyúčtovanie do 31.5.2020

Vo všeobecnosti sa nepredpokladá, že by správca nestihol vypracovať vyúčtovanie (prípadne správu o činnosti). V prípade, že má/mal k dispozícii dáta a potrebné dokumenty na jeho vypracovanie, nič mu nebráni, aby si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bude SOI pri kontrole prihliadať na prípady individuálne a v plnom rozsahu vezme do úvahy objektívne prekážky, ktoré nesplnenie si tejto povinnosti spôsobili.

Reklamácie

Dňa 12. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19, ktorými obmedzila vlakovú, autobusovú, MHD i leteckú dopravu, zatvorila obchodné centrá a následne nariadila aj zatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, s výnimkou predajní potravín, drogérií, lekární, trafík, pôšt, bánk, stravovacích zariadení, benzínok a obchodov s krmivom pre zvieratá.

Tieto opísané opatrenia priamo ovplyvnili aj plnenie povinností, ktoré pre predávajúcich a poskytovateľov služieb vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä dodržanie lehoty na vybavenie reklamácie.

Predávajúci ani poskytovatelia služieb nemôžu z objektívnych dôvodov zákonnú lehotu na vybavenie reklamácie počas trvania štátom vyhlásených a vymáhaných mimoriadnych opatrení dodžať. To sa podľa názoru SOI týka i práva spotrebiteľa domáhať sa odstúpenia od zmluvy, prípadne výmeny reklamovaného výrobku za nový výrobok, ktoré mu zákon inak priznáva.

Schôdze, hlasovania

Schôdze alebo iné zhromaždenia a tiež písomné hlasovanie môžu byť ovplyvnené mimoriadnou situáciou a rizikom z možného šírenia COVID-19.

Rozhodnutie v tejto oblasti je výlučne na správcov alebo vlastníkoch a SOI ho pri prípadnej kontrole SOI v plnom rozsahu akceptuje.

Odporúča však, aby správca/vlastníci aj v tomto prípade postupovali v zmysle príslušných rozhodnutí vlády SR a tieto rozhodnutia rešpektovali.

Výkon činnosti správcov je možné vzhľadom na danú situáciu prispôsobiť potrebám verejnosti s prihliadnutím na riziko a život ohrozujúci stav, najmä nezanedbať opravy alebo revízie nevyhnutné z pohľadu zdravia, života a bezpečnosti vlastníkov. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. z. budú posudzované primerane.

SOI tiež upozorňuje, že v súčasnej situácii nemožno od správcov či iných podnikateľských subjektov žiadať plnenie všetkých povinností, preto bude prihliadať osobitne na každý jeden prípad odôvodnený mimoriadnou situáciou a objektívnou prekážkou na strane podnikateľského subjektu.

Pre porovnanie, vo všeobecnosti v období mimo pandémie, platí:

Vyúčtovanie dodávok elektriny a plynu upravuje zákon o energetike, ale aj uzavretá zmluva o dodávkach energií. Vyúčtovanie sa vykonáva na základe odpočtov odobratého množstva energie, ktoré nezisťuje dodávateľ, ale distribútor, a to v rôzne dni, preto ľudia nedostávajú vyúčtovania v rovnakom čase. V súvislosti so súčasnou situáciou pandémie však mohli byť niektoré odpočty odložené, preto vyúčtovanie možno dostanete neskôr.

Po doručení vyúčtovania má vlastník právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa týchto služieb. Má právo robiť si z nich výpisy, odpisy i kópie a požadovať vysvetlenia, ak niečomu nerozumie. Ak vyúčtovanie nezodpovedá realite poskytovaných služieb, vlastník ho reklamuje u dodávateľa energie, v spoločenstve bytov resp. u správcu bytového domu. Ak jeho reklamácia nie je uznaná, môže sa obrátiť na súd.

V prípade nájmu, ak prenajímateľ nevie preukázať skutočnú výšku nákladov za služby, nájomca nie je povinný ním vyúčtovaný nedoplatok zaplatiť. V prípade rozporov je opäť jedinou cestou súd.

Dodávatelia elektriny a plynu sa pri vybavovaní reklamácií musia riadiť zákonom o ochrane spotrebiteľa, na jej vybavenie majú maximálne 30 dní. Ak dodávateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, musí rozdiel v platbe vrátiť, a spotrebiteľovi vzniká súčasne nárok na náhradu škody, ktorá tým bola spôsobená.

Podanie reklamácie však nezbavuje povinnosti zaplatiť nedoplatky. Ak sa neskôr ukáže, že reklamácia bola oprávnená, alebo dôjde k inej dohode, bude vám neoprávnene fakturovaná čiastka vrátená späť. V prípade, že reklamácia nebude vybavená k vašej spokojnosti, môžete sa obrátiť na súd alebo využiť mimosúdne riešenie sporu prostredníctvom našej spotrebiteľskej organizácie.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad