fbpx

Spotrebitelia často nie sú spokojní s kvalitou kúpeného tovaru či služby. Zároveň, zavalení starosťami bežného života, reklamáciu odsúvajú v nádeji, že na ňu niekedy budú mať viac času. Reklamovať by sme však mali bez zbytočného odkladu, inak môžeme zmeškať dôležité lehoty alebo si zhoršiť pozíciu pri preukazovaní vady tovaru. Čo by ste pri reklamácii ešte mali mať na pamäti?

Pokazila sa vám nová vec, nie ste spokojní s kvalitou opravy alebo vykonaného diela? Ak ste spotrebiteľom, zákon vám dáva práva, ktoré v takom prípade môžete uplatniť. Ľudovo sa týmto právam hovorí aj záruka, a spotrebitelia vedia, že záruka na zakúpený tovar spravidla trvá dva roky. Všeobecná dvojročná záruka na tovar platí vo všetkých krajinách Európskej únie. Týka sa však iba vzťahu obchodníka a spotrebiteľa. Pokiaľ nie je dohodnutá, nevzťahuje sa na vzťahy medzi podnikateľmi, ani medzi spotrebiteľmi navzájom.

Pozor na predĺženú záruku
Záručná doba nie je u všetkých druhov tovarov a služieb rovnaká. Zákon z pochopiteľných a spravodlivých dôvodov skracuje záruku pri tovare, ktorý má vyznačenú dobu použitia, iba na túto dobu. Práva spotrebiteľa z vád na tovare nemožno uplatniť napríklad pri použitých veciach v rozsahu zodpovedajúcom obvyklému používaniu alebo opotrebovaniu veci. Zároveň však predajcovia často dobrovoľne alebo za odplatu poskytujú na tovar spotrebiteľom záruku na dlhšie ako 24 mesiacov. Predĺženie záruky však vždy starostlivo zvážte. Táto služba býva drahá a oplatí sa iba pri niektorých tovaroch dlhodobej spotreby.

Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy ste tovar prevzali. Pri nákupe v e-shope začína dňom, kedy ste zásielku prevzali od dopravcu, v kamennej predajni či v zásielkovni.

Chybný tovar alebo služby reklamujte bezodkladne, hneď ako sa vada prejaví.

Reklamáciu môžete vykonať v ktorejkoľvek predajni obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili. Máte tiež právo reklamovať v autorizovanom servise, ak obchodník taký servis pre reklamáciu vášho tovaru označil.

Ako pri reklamácii preukázať nákup?
Pri reklamácii budete musieť preukázať, že ste tovar zakúpili u daného obchodníka. Zvyčajne stačí účet, no nákup a prevzatie tovaru môžete preukázať napríklad aj záznamom v aplikácii, za určitých okolností aj výpisom z platobnej karty či napríklad svedectvom. Účet, faktúra a dodací list sú však zvyčajne kľúčovými dokladmi na preukázanie nákupu a prevzatia tovaru.

Pri reklamácii musíte obchodníkovi vadu, ktorú reklamujete, popísať a zároveň si zvolíte spôsob vybavenia reklamácie. Môžete požadovať riadne a včasné odstránenie závady, výmenu veci či jej časti, zľavu z ceny tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny. Požadovaný spôsob nápravy by však mal byť primeraný, napr. ak sa vám pokazí svetlo na osobnom automobile, nie je vhodné žiadať vrátenie kúpnej ceny celého auta. Ak sa opakuje vada viackrát (ustálené pravidlo trikrát a dosť) alebo ak má tovar väčšie množstvo vád (tri vady súčasne), môžete od zmluvy rovno odstúpiť.

Predávajúci alebo ním určený servis musí o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Predávajúci musí vašu reklamáciu vybaviť písomne do 30 dní. Ak to predávajúci alebo autorizovaný servis v tejto lehote nestihne, máte právo od zmluvy s predávajúcim odstúpiť a žiadať kúpnu cenu tovaru späť.

Ďalšie informácie k záručným dobám

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Spotrebiteľský problém? Volajte poradňu S.O.S. na 0944 533 011 alebo mailujte na info@sospotrebitelov.sk. Naši poradcovia sú pripravení vám pomôcť v pondelok až stredu vždy od 8:30 do 15:30.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad