ECCG 22. február 2017

ECCG 22. február 2017

Posledné stretnutie ECCG skupiny bolo veľmi zaujímavé, pretože sa diskutovalo o fungovaní spotrebiteľských združení. O modeloch, ktoré fungujú, resp. nefungujú v jednotlivých EÚ krajinách.  A nebolo to len o financovaní, ktoré je rôznorodé. Ukazuje sa, že najlepšie fungujú organizácie, ktoré majú viac zdrojové financovanie. Gro nákladov pokrývajú štátne rozpočty (vo viacerých krajinách funguje samostatné ministerstvo spotrebiteľských záležitostí) alebo súkromné zdroje napríklad z obchodných komôr. Mnohé organizácie majú veľký príjem z členských poplatkov, zväčša vydávajú pre svojich členov časopis, No nemenej dôležité sú zdroje, ktoré organizácie získavajú prostredníctvom svojich špecifických aktivít – rôznych vzdelávacích, zábavných či testovacích projektov financovaných nadáciami, vzdelávacími inštitúciami, regionálnym rozpočtom či súkromnými spoločnosťami. Mne sa páči fínsky model, kde sú spotrebiteľské organizácie financované z vyšších daní, ktoré štátu platia spoločnosti prevadzkujúce hazardné hry a predajcovia alkoholu a tabakových výrobkov.

Balík Čistá energia

Komisia prezentovala spotrebiteľské práva a záujmy zahrnuté v balíku opatrení známym ako Čistá energia, ktorý je rozdelený do štyroch častí: lepšia informovanosť, ľahšia zmena dodávateľa energie, obnoviteľné zdroje a self generation, ochrana osobných údajov a energetická chudoba. Komisia tiež uviedla, že spotrebiteľská dimenzia balíka závisí od diskusie v Európskom parlamente a Rade Európy.

Spotrebiteľské organizácie prítomné na stretnutí vo všeobecnosti balík privítali, no najdôležitejšia bude podľa nich najmä vymožiteľnosť práv zahrnutých v balíku v praxi.  Pri tejto príležitosti som informovala aj o aktuálnom dianí v oblasti dodávok energií, ktorá je v súčasnosti na Slovensku.

Členovia ECCG sa dohodli, že pripravia v spolupráci s energy sub group návrh stanoviska, ktoré odprezentuje BEUC. Toto stanovisko by malo byť pripravené a odsúhlasené vo výbore ECCG ešte do Energetického fóra v Londýne (30th -31st May). Ak máte k problematike stanovisko, ktoré by ste touto cestou chceli zdieľať, dajte mi vedieť. Je to dobra príležitosť ako opakovane upozorňovať na problém slovenských energy spotrebiteľov, aby opatrenia prichádzajúce z Bruselu boli šité na mieru našim lokálnym problémom.

Posilnenie spotrebiteľských organizácií (spotrebiteľské hnutie)

Diskusia o posilnení pozícií spotrebiteľských organizácií vychádzala z prezentácie slovinskej organizácie. Jej zakladateľka opísala úspešné projekty, vďaka ktorým sa jej podarilo z organizácie v priebehu dvadsiatich rokov vybudovať vplyvnú inštitúciu, ktorá je rovnocenným a rešpektovaným partnerom inštitúciám, vyhľadávaným ochrancom spotrebiteľov a jedným z najčastejšie spomínaným subjektov  v médiách. Hovorila aj o výzvach spojených so zabezpečením financovania plynulého chodu a postupného rozvoja spotrebiteľskej organizácie. Po dlhej diskusii sme sa zhodli na tom, že neexistuje jeden zaručene úspešný postup pre všetkých, no je potrebné, aby si každá organizácia vytvorila vlastný “biznis” model financovania a rozvoja. Digitálne prostredie prináša množstvo možností v podobe rôznorodých aplikácií užitočných pre spotrebiteľov, spotrebiteľských aukcií, vzdelávania a prípravy rôznorodých produktov pre digitálneho spotrebiteľa. Pozitívnym záverom tejto diskusie bolo, že väčšina prítomných a najmä dlhoroční členovia ECCG, ju hodnotili ako jednu z najlepších a najúprimnejších diskusií zástupcov spotrebiteľských organizácií a členov komisie. Vyplynulo z nej, že komisia si uvedomuje, aké sú odborné znalosti a zručnosti spotrebiteľských združení a hľadá spôsoby ako im pomôcť aj vďaka opakovaným výstupom zástupcov krajín strednej, východnej a južnej Európy, ktorí neustále upozorňujú na nedostatok financií pre rozvoj spotrebiteľských združení. Tak uvidíme…

Úloha spotrebiteľskej politiky v EÚ

Rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach európsky legislatívny rámec na ochranu spotrebiteľa a na ňu naviazané predpisy a nariadenia zohrávajú významnú úlohu pri zlepšovaní spotrebiteľskej ochrany na národných úrovniach. Aj v našej legislatíve sa vďaka EÚ nariadeniam mnohé zmenilo. V pozitívnom slova zmysle napríklad v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa a predaja na diaľku, v negatívnom slova zmysle na trhoch s potravinami, označovaní obalov výrobkov či rozvoji lokálnej výroby a produkcie. O pozitívach a negatívach sa dá polemizovať dlho, no už to, že máme možnosť o tom diskutovať, a že je o čom diskutovať, svedčí o tom, že najmä vďaka záujmu EK je slovo spotrebiteľ v súčasnosti jedným z najčastejšie spomínaných a skloňovaných slov nielen v slovenských médiách.

Spotrebiteľské organizácie sa tiež zhodli na tom, že je nutné posilniť najmä vymožiteľnosť spotrebiteľského práva a chcú byť zapojené do všetkých EÚ aktivít, najmä kontroly implementácie EÚ  nariadení na národnej úrovni.

Spolupráca medzi komisiou a spotrebiteľskými organizáciami sa má ďalej rozvíjať a prehlbovať.

Organizačné info

Ďalšie stretnutie výboru ECCG bude 14. júna 2017.

Môj súčasný mandát člena ECCG začal v auguste 2016, prvú správu za obdobie 1.9.2016-1.9.2017 máme podať do 15. septembra 2017. Pošlem Vám slovenskú verziu, aby ste s k nej mohli vyjadriť.

Onedlho pošlem aj legislatívny prehľad aktuálnych zmien a procesov prebiehajúcich na EÚ úrovni.

Ak by mal niekto záujem, komisia dáva dokopy výbor užívateľov finančných služieb a spotrebiteľské organizácie by v ňom mali byť zastúpené tiež. Prihlásiť sa môžete na

https://ec.europa.eu/info/node/8611#members.

Zdieľaj tento článok