fbpx

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu Petra Vargová Čakovská a Michal Fáber v mesiaci apríl doriešili 41 prípadov poradenstvom, v 1 prípade bol odporúčaný na ARS, 19 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 174 hodín v hodnote 1044 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl 2017.

Hot-line poradcovia v apríli v rámci oboch projektov poskytli spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktným osobám. Poradcovia HL/OL  odpracovali v PO/KE spolu 64 hodín, vyfakturovali 180 eur, zvyšok bude doúčtovaný v júli 2017.

Osoba 1. kontaktu Michal Fáber v mesiaci máj doriešila 18 prípadov poradenstvom, v 12 prípadoch bol odporúčaný iný spôsob riešenia, 17 prípadov ostalo ešte v riešení, 4 prípady prešli do agendy ARS, čiže spolu odpracovala 130 hodín plus ako poverená osoba pre ARS 18 hodín, spolu v hodnote 780 eur plus 144 hodín (ARS), viď príloha Evidencia podnetov máj 2016.

Hot-line poradcom v máji bola Petra Vargová Čakovská,  spolu pre oba realizované projekty poskytla 304 konzultácií, z toho telefonických 125 a online 179, 139 prípadov postúpených kontaktným  osobám, odpracovala spolu  64 hodín v PO/KE,  vyúčtovala paušál  180 eur, zvyšok vo výške 12 eur  bude dofakturovaný v mesiaci júl 2017.

VYSVETĽUJÚCI KOMENTÁR K ČERPANIU ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ MHSR K JEDNOTLIVÝM PROJEKTOM SPOLOČNOSTI OCHRANY SPOTREBITEĽOV S.O.S. POPRAD 

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.1. 2017 do 31.5.2017

NÁJOM – Z  tejto položky čerpáme náklady na nájomné a služby spojené s prenájmom priestorov na základe mesačných faktúr, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu  292,8 eur.

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr dodávateľa služieb, náklady  za  poskytovanie  internetu a pevnú linku.  Takisto platíme dobíjacie kupóny na mobilné číslo spoločnosti O2 – 0944 533 011, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 112 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva.  V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali 800 eur.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  343,87 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

PROPAGÁCIA – Na odmeny za účelom propagácie sme vyčerpali 200 eur na prípravu a distribúciu tlačových správ a iných výstupov pre médiá a odbornú verejnosť, aktualizáciu webu a profilov na sociálnych sieťach.

ODMENY – Z tejto položky sme vyplatili odmenu osobe I. kontaktu na základe vykázaných odpracovaných hodín podľa priložených reportov v sledovanom období  1824 eur, na odmenu osobe

poverenej ARS  144 eur. Operátorovi hot-line on-line linky sme vyplatili v sledovanom období  360 € eur.

Z poskytnutej čiastky 6000 eur teda ostalo nevyčerpaných 1923,33 eur.

– – – – – – – – – 

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Bratislavský a Trnavský  kraj 2017 

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU

Osoby 1. kontaktu v mesiaci apríl doriešili spolu 7 prípadov poradenstvom, v 4 prípadoch bol odporúčaný iný spôsob riešenia, 38 prípadov ostalo ešte v riešení, 1 prípad odporúčaný na mediáciu, 3 prípady ARS, čiže spolu odpracovali 228 hodín v hodnote 1398 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl  2017.

Hot-line poradcovia v apríli poskytli v rámci oboch projektov spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. Pre Bratislavský a Trnavský kraj   odpracovali spolu 68 hodín.

Osoba 1. kontaktu – Pavol Kocian v mesiaci máj doriešila spolu 2 prípady poradenstvom,  27 prípadov ostalo ešte v riešení – z toho 4 prípady ARS, v 2 prípadoch odporúčaný iný spôsob riešenia,  čiže spolu odpracovala 108 hodín v hodnote 696 eur (z toho ARS 192 eur), viď prílohy Evidencia podnetov máj 2017. Osoba 1. kontaktu – Soňa Ďurčová v stanovenom období nedodala Report osoby 1. kontaktu, nebola jej teda realizovaná žiadna úhrada a súčasťou vecného vyhodnotenia teda nie je ani štatistický prehľad činnosti.

Hot-line a online poradca  Petra Vargová Čakovská v máji poskytla v rámci oboch vyhodnocovaných projektov spolu 304 konzultácií, z toho telefonických 125 a online 179, 139 prípadov postúpených kontaktným osobám, odpracovala pre BA/TT spolu  68 hodín.

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.1. 2017 do 31.5.2017

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr náklady mobilnej linky, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 22,22 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva a administráciu projektu.  V sledovanom období sme z tejto položky nečerpali.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  144,30 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

ODMENY – Z tejto položky sme v sledovanom období osobám I. kontaktu vyplatili 1782 eur a osobe poverenej ARS 312 eur. Operátorovi hot-line linky sme v sledovanom období vyplatili spolu  204 eur.

Z poskytnutej čiastky 6000 eur teda ostalo nevyčerpaných 3535,48 eur.

– – – – – – – – –

PROJEKT: Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – digitálne práva, trh s energiami a ako čítať obaly výrobkov

V sledovanom období sme v rámci tohto projektu nečerpali žiadne prostriedky.  V súčasnosti pripravujeme obsah a osnovu publikácií.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad