VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTOV MHSR

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Prešovský a Košický, kraj 2017 

Osoby 1. kontaktu Petra Vargová Čakovská a Michal Fáber v mesiaci apríl doriešili 41 prípadov poradenstvom, v 1 prípade bol odporúčaný na ARS, 19 prípadov ostalo ešte nedoriešených, čiže spolu odpracovali 174 hodín v hodnote 1044 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl 2017.

Hot-line poradcovia v apríli v rámci oboch projektov poskytli spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktným osobám. Poradcovia HL/OL  odpracovali v PO/KE spolu 64 hodín, vyfakturovali 180 eur, zvyšok bude doúčtovaný v júli 2017.

Osoba 1. kontaktu Michal Fáber v mesiaci máj doriešila 18 prípadov poradenstvom, v 12 prípadoch bol odporúčaný iný spôsob riešenia, 17 prípadov ostalo ešte v riešení, 4 prípady prešli do agendy ARS, čiže spolu odpracovala 130 hodín plus ako poverená osoba pre ARS 18 hodín, spolu v hodnote 780 eur plus 144 hodín (ARS), viď príloha Evidencia podnetov máj 2016.

Hot-line poradcom v máji bola Petra Vargová Čakovská,  spolu pre oba realizované projekty poskytla 304 konzultácií, z toho telefonických 125 a online 179, 139 prípadov postúpených kontaktným  osobám, odpracovala spolu  64 hodín v PO/KE,  vyúčtovala paušál  180 eur, zvyšok vo výške 12 eur  bude dofakturovaný v mesiaci júl 2017.

VYSVETĽUJÚCI KOMENTÁR K ČERPANIU ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ MHSR K JEDNOTLIVÝM PROJEKTOM SPOLOČNOSTI OCHRANY SPOTREBITEĽOV S.O.S. POPRAD 

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.1. 2017 do 31.5.2017

NÁJOM – Z  tejto položky čerpáme náklady na nájomné a služby spojené s prenájmom priestorov na základe mesačných faktúr, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu  292,8 eur.

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr dodávateľa služieb, náklady  za  poskytovanie  internetu a pevnú linku.  Takisto platíme dobíjacie kupóny na mobilné číslo spoločnosti O2 – 0944 533 011, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 112 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva.  V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali 800 eur.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  343,87 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

PROPAGÁCIA – Na odmeny za účelom propagácie sme vyčerpali 200 eur na prípravu a distribúciu tlačových správ a iných výstupov pre médiá a odbornú verejnosť, aktualizáciu webu a profilov na sociálnych sieťach.

ODMENY – Z tejto položky sme vyplatili odmenu osobe I. kontaktu na základe vykázaných odpracovaných hodín podľa priložených reportov v sledovanom období  1824 eur, na odmenu osobe

poverenej ARS  144 eur. Operátorovi hot-line on-line linky sme vyplatili v sledovanom období  360 € eur.

Z poskytnutej čiastky 6000 eur teda ostalo nevyčerpaných 1923,33 eur.

– – – – – – – – – 

PROJEKT: Spotrebiteľské poradenské centrum ADR pre Bratislavský a Trnavský  kraj 2017 

VECNÉ VYHODNOTENIE REALIZÁCIE PRVEJ FÁZY PROJEKTU

Osoby 1. kontaktu v mesiaci apríl doriešili spolu 7 prípadov poradenstvom, v 4 prípadoch bol odporúčaný iný spôsob riešenia, 38 prípadov ostalo ešte v riešení, 1 prípad odporúčaný na mediáciu, 3 prípady ARS, čiže spolu odpracovali 228 hodín v hodnote 1398 eur, viď prílohy Evidencia podnetov apríl  2017.

Hot-line poradcovia v apríli poskytli v rámci oboch projektov spolu 254 konzultácií, 106 telefonických a 148 online, 139 bolo delegovaných na riešenie kontaktnej osobe. Pre Bratislavský a Trnavský kraj   odpracovali spolu 68 hodín.

Osoba 1. kontaktu – Pavol Kocian v mesiaci máj doriešila spolu 2 prípady poradenstvom,  27 prípadov ostalo ešte v riešení – z toho 4 prípady ARS, v 2 prípadoch odporúčaný iný spôsob riešenia,  čiže spolu odpracovala 108 hodín v hodnote 696 eur (z toho ARS 192 eur), viď prílohy Evidencia podnetov máj 2017. Osoba 1. kontaktu – Soňa Ďurčová v stanovenom období nedodala Report osoby 1. kontaktu, nebola jej teda realizovaná žiadna úhrada a súčasťou vecného vyhodnotenia teda nie je ani štatistický prehľad činnosti.

Hot-line a online poradca  Petra Vargová Čakovská v máji poskytla v rámci oboch vyhodnocovaných projektov spolu 304 konzultácií, z toho telefonických 125 a online 179, 139 prípadov postúpených kontaktným osobám, odpracovala pre BA/TT spolu  68 hodín.

  • čerpanie položiek hradených zo štátnej dotácie v období realizácie projektu od 1.1. 2017 do 31.5.2017

TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme na základe mesačných faktúr náklady mobilnej linky, ktoré prikladáme v projektovej dokumentácii. V sledovanom období sme z tejto položky vyčerpali spolu 22,22 eur.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY – Z  tejto položky hradíme účtovníčku na základe  zmluvy o vedení účtovníctva a administráciu projektu.  V sledovanom období sme z tejto položky nečerpali.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – Z tejto položky sme v sledovanom období čerpali náklady za kancelárske potreby a techniku. Tu takisto vykazujeme poštovné náklady spojené s agendou jednotlivých podnetov na základe doložených podacích lístkov. V sledovanom období sme vyčerpali  144,30 eur.

CESTOVNÉ – V uvedenom období  vykazujeme služobné cesty v hodnote 0 eur.

ODMENY – Z tejto položky sme v sledovanom období osobám I. kontaktu vyplatili 1782 eur a osobe poverenej ARS 312 eur. Operátorovi hot-line linky sme v sledovanom období vyplatili spolu  204 eur.

Z poskytnutej čiastky 6000 eur teda ostalo nevyčerpaných 3535,48 eur.

– – – – – – – – –

PROJEKT: Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – digitálne práva, trh s energiami a ako čítať obaly výrobkov

V sledovanom období sme v rámci tohto projektu nečerpali žiadne prostriedky.  V súčasnosti pripravujeme obsah a osnovu publikácií.

 

Zdieľaj tento článok