fbpx

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad bola založená ako občianske združenie (ďalej len „združenie“) zriadené podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov; k jej vzniku došlo dňa 26.06.2009 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, č. spisu VVS/1-900/90-340 02. Cieľom združenia je ochrana práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov. Od svojho vzniku združenie nepretržite vykonáva rôzne činnosti zamerané na presadzovanie a ochranu práv a oprávnených záujmov spotrebiteľov.

Združenie pôsobí v neziskovom sektore, a zdrojmi jeho financovania sú zápisné, členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dary, dotácie a granty poskytované v rámci programov zameraných na ochranu spotrebiteľov Ministerstvom hospodárstva SR a európskymi inštitúciami ako BEUC, EISMEA či European Climate Fundation.

Združenie je nezávislé a neovplyvňujú ho žiadne osoby, ktoré majú alebo by mohli mať ekonomický záujem na aktivitách združenia, a to aj v prípade financovania tretími stranami. Za účelom zabránenia vplyvu takýchto osôb na združenie ako aj za účelom zabránenia konfliktu záujmov medzi združením, poskytovateľom financovania a záujmami spotrebiteľov, prijalo združenie opatrenia vo forme Etického kódexu činnosti združenia a Interných štandardov postupov pri prijímaní dotácii a grantov (dostupné na požiadanie).

Združenie vedie zodpovedné hospodárenie. Voči združeniu nie je vedené konkurzné konanie, združenie nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Organizačnú štruktúru združenia tvorí:   

– centrála združenia: Poprad, Námestie sv. Egídia 95, ktorá zároveň plní funkciu centrálnej kancelárie prvého kontaktu pre spotrebiteľov
– dve regionálne kancelárie prvého kontaktu pre spotrebiteľov pôsobiace v Bratislave a Trnave.
– špecializované online pracovisko pre alternatívne riešenie sporov v Košiciach

Orgánmi združenia sú:

– členská schôdza
– výbor
– kontrolór
– štatutárny zástupca, ktorým je predseda združenia

Riadiacu štruktúru združenia zastrešuje Výbor združenia, ktorý tvoria traja členovia – Predseda združenia, Podpredseda združenia a  ďalší člen výboru.

– predseda združenia je Ing. Michal Fáber
– podpredsedníčka združenia je Mgr. Petra Vargová Čakovská
– tretí člen výboru je JUDr. Renáta Dolanská

Členskú štruktúru združenia tvoria členovia združenia. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami združenia a boli schválené Výborom združenia.

STANOVY
SPRÁVA O ČINNOSTI za posledných 12 mesiacov
ETICKÝ KÓDEX

Základné údaje o združení:

Názov združenia: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad                                                                                                                                   

Sídlo združenia: Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

Adresa na doručovanie: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

Adresa elektronickej pošty: info@sospotrebitelov.sk, Telefónne číslo:  052/286 13 00

Identifikačné číslo organizácie: 42 088 453

Informácia o jazyku, v ktorom možno podávať združeniu podnety: slovenský jazyk, anglický jazyk

V zmysle § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 261/2023 Z. z. potvrdzujeme, že Spoločnosť ochrany spotrebiteľov nebola v posledných 12 mesiacoch vyčiarknutá zo zoznamu oprávnených osôb.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad