fbpx

V snahe pomôcť zmierniť hospodárske dopady pandémie COVID-19 uverejnila európska komisia usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby sa práva cestujúcich uplatňovali koherentným spôsobom v rámci celej EÚ.

Národné vlády zaviedli rôzne opatrenia vrátane cestovných obmedzení a kontrol na hraniciach. Účelom týchto opatrení je uistiť cestujúcich, že ich práva sú chránené.

Komisárka pre dopravu Adina Vălean: „Vzhľadom na hromadné rušenie spojov a meškanie cestujúcich, ktorým dopravcovia čelia kvôli pandémii COVID-19, chce Komisia verejnosti poskytnúť právnu istotu, ako uplatňovať práva cestujúcich EÚ. V prípade zrušenia prepravy poskytovateľ dopravy musí uhradiť alebo presmerovať cestujúcich na iný druh prepravy alebo na iný spoj. Ak cestujúci sami zrušia cestu, preplatenie cestovného závisí od jeho typu a poskytovateľa. Dopravcovia a poskytovatelia prepravných služieb tiež môžu spotrebiteľom ponúkať poukážky na neskoršie využitie služby v rovnakom rozsahu a cene. Cieľom tohto usmernenia je poskytnúť potrebnú právnu istotu v oblasti uplatňovania práv cestujúcich koordinovaným spôsobom v rámci celej EÚ jednotne.“

Toto usmernenie má pomôcť cestujúcim, podnikateľom v odvetví cestovného ruchu a dopravy i vnútroštátnym orgánom zorientovať sa v tejto bezprecedentnej situácii. Očakáva sa tiež, že usmernenia pomôžu znížiť náklady v sektore dopravy, ktorý pandémia vážne zasiahla a vzťahujú na práva cestujúcich pri leteckej, železničnej, lodnej,  autobusovej/autokarovej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ako aj na príslušné povinnosti dopravcov.

V situácii zrušeného dopravného spojenia si spotrebiteľ môže vybrať, či akceptuje vrátenie ceny cestovného lístka alebo presmerovanie na iný spoj, aby sa dostal na miesto určenia. Usmernenia zároveň objasňujú, že súčasné okolnosti sú „mimoriadne“, preto si cestujúci nemôžu uplatniť práva ako napríklad kompenzácia v prípade zrušenia letu menej ako dva týždne pred dátumom odletu.

Nie kompromisom na zmiernenie dôsledkov pandémie v neprospech ochrany práv spotrebiteľov

Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) a jej členské organizácie sú si vedomé obrovských problémov, ktorým čelí odvetvie cestovného ruchu. Táto kríza však tvrdo zasiahne aj spotrebiteľov, ktorí budú finančne postihnutí. Podľa právnych predpisov EÚ, ak je preprava zrušené z dôvodu „mimoriadnych okolností“, majú spotrebitelia nárok na náhradu cestovných nákladov. Prepravca je povinný im ju preplatiť do 14 dní.

Ak prepravca ponúka poukážku na využitie služieb v inom termíne, spotrebiteľ vždy musí mať na výber, napríklad medzi vrátením ceny a poukážkou. Tieto  poukazy musia spĺňať aj niekoľko praktických podmienok, napríklad musia byť platné dostatočne dlho) a musia byť kryté vládami v prípade platobnej neschopnosti cestovnej kancelárie.

Vnútroštátne opatrenia, platné napríklad v Belgicku[1], ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby namiesto vrátenia ceny prijímali poukážky, nie je správnym rozhodnutím. BEUC preto vyzýva členské štáty, aby pri prijímaní opatrení na podporu hospodárstva zabezpečili, a nie naopak znižovali,  existujúce práva spotrebiteľov.

Platná legislatíva na ochranu spotrebiteľov má chrániť ľudí, najmä preto, že všetci čelíme problémom v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusmi. Nie každý spotrebiteľ si môže slobodne vybrať, kedy má ísť na výlet alebo dlho čakať na vrátenie ceny lístka. Vrátenie ceny zrušených cestovných služieb je dlhodobo platným európskym právom a nesmie sa od neho upustiť.

Kontext

EÚ je jedinou oblasťou na svete, kde práva cestujúcich chráni komplexný balík opatrení pri cestovaní leteckou, železničnou, lodnou, autobusovou alebo autokarovou dopravou. Dopravcovia musia cestujúcim, ktorých  preprava bola zrušená, ponúknuť finančnú náhradu (vrátenie ceny cestovných lístkov) alebo presmerovanie. Dopravcovia tiež musia poskytovať zodpovedajúcu starostlivosť v podobe stravy a ubytovania. V prípade ďalšej kompenzácie sa pravidlá sa medzi jednotlivými druhmi dopravy líšia.

Viac informácií

Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19

EU Passenger Rights

Overview of national measures by country

EU response to Coronavirus outbreak

[1]         Note to Belgian Council of Ministers on Coronavirus urgent economic measures, 15 March 2020

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad