The European Consumer Consultative Group

Poistné zmluvné právo: prekážky cezhraničného obchodu

Expertná skupina, ktorú zriadila Komisia, aby v členských štátoch preskúmala prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistného práva (IP/13/74), dnes predložila svoju súhrnnú správu. Vyplýva z nej, že rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej ponuke poistných produktov tým, že zvyšujú náklady, vedú k právnej neistote a spotrebiteľom a podnikom komplikujú možnosť uzatvoriť poistenie v iných členských štátoch EÚ. V súčasnosti [...]

Smernice, o ktorých sa okrem iného bude rokovať v marci

  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica  Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:SK:PDF - - - SMERNICA RADY 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:SK:PDF - - - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/64/ES z 13. [...]

ECCG Meeting – 28 October 2013

Update of current legislative and other initiatives of DG SANCO The Commission listed the priority legislative files in consumer policy expected to be concluded before the end of the current EP's mandate, more precisely by March 2014. (viac…)

Zapojte sa do verejnej konzultácie

Verejná konzultácia EÚ sa zameriava na  preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o presadzovanie práv spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni v rámci jednotného trhu (napr. ministerstvám členských štátov zodpovedným za spotrebiteľskú politiku, pracovníkom orgánov presadzovania práva, príslušným orgánom, regulátorom trhu, spotrebiteľom a spotrebiteľským organizáciám, podnikom a podnikovým združeniam, medzinárodným organizáciám presadzovania práva, akademickej [...]

Prioritné trendy ochrany spotrebiteľov v Európskej únii

Pozrite si prezentácie rôznych európskych i národných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľa. vymožiteľnosť práv spotrebiteľov v EÚ                                                                         alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov cezhraničné spotrebiteľské spory a [...]

Správanie ľudí v procese tvorby politík Európskej únie

Pri tvorbe politík môžeme výrazne ťažiť z lepšieho pochopenia správania sa ľudí. Často sa automaticky predpokladá, že ľudia sú "racionálni". No tento predpoklad sa ukázal ako nereálny, a možno práve táto skutočnosť vysvetľuje množstvo neefektívnych a v praxi nefungujúcich opatrení. Dobre zadefinované štúdie ľudského správania môžu tvorcom nielen legislatívnych opatrení poskytnúť užitočný náhľad do problematiky a vygenerovať požadované dôkazy na  zlepšenie ich fungovania [...]