The European Consumer Consultative Group

Otváranie okien: Komisia sa zaväzuje zlepšiť transparentnosť

Strasburg, 25 november 2014  Európska komisia dnes schválila posilnenie transparentnosti tým, že sa zaviazala zverejňovať informácie o tom, kto sa stretáva s jej vedúcimi politickými predstaviteľmi a vyššími úradníkmi, a poskytnúť väčší prístup k dokumentom týkajúcim sa rokovaní o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) so Spojenými štátmi americkými. Vo svojich prvých týždňoch v úrade Junckerova komisia plní predsedov [...]

Lepšie presadzovanie práv spotrebiteľov: Realizácia skutočného jednotného trhu pre spotrebiteľov

„Práva spotrebiteľov, ktoré existujú len na papieri, pre spotrebiteľov nepredstavujú pomoc. Účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov je nevyhnutné, pokiaľ ide o premenu práv na papieri na hmatateľné výhody pre spotrebiteľov v praxi. Presadzovanie spolupráce vedie nielen k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu pre spotrebiteľov, ale prináša aj výhody pre podniky prostredníctvom väčšej transparentnosti, väčšej hospodárskej súťaže, rovnakých podmienok a právnej istoty pre spoločnosti. Musíme vytvoriť rámec, [...]

ECCG meeting 4.-5. jún 2014

Point 2_Update on Consumer Policy Actions Point 3_NEB complaint handling and enforcement -ECCG meeting 4 June 2014 Point 4_Adoption of the payment accounts directive Point 5_ECCG on 4-06-2014 - Collective redress_v3 Point 6_ECCG PPP_FINAL_0462014_Energy Point 8_ECCG_Italian Presidency of Ue_inglese Point 9_IT country presentation_Power point Ferrari Point 11_ECCG JB OECD Point 13_ECCG_CzechRep_2014 Point 14_ECCG_June_SANCO REFIT

ECCG meeting 12.-13. marec 2014

ECCG Meeting 12-13 March operational conclusions final - úlohy stanovené všetkým stranám počas stretnutia ECCG SANCO Update (2) - prehľad činnosti Direktoriátu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa DG Sanco PTC - ECCG speak FINAL - záverečná reč generálnej riaditeľky DG Sanco  Testori Coggi ECCG 2014-03-13 ENERGY - správa o činnosti občianskeho energetického fóra a trhu s energiami 2014 20140312_MCD_ECCG_sent - prezentácia o smernici EP a Rady o zmluvách o úvere [...]

Poistné zmluvné právo: prekážky cezhraničného obchodu

Expertná skupina, ktorú zriadila Komisia, aby v členských štátoch preskúmala prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistného práva (IP/13/74), dnes predložila svoju súhrnnú správu. Vyplýva z nej, že rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej ponuke poistných produktov tým, že zvyšujú náklady, vedú k právnej neistote a spotrebiteľom a podnikom komplikujú možnosť uzatvoriť poistenie v iných členských štátoch EÚ. V súčasnosti [...]

Smernice, o ktorých sa okrem iného bude rokovať v marci

  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica  Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:SK:PDF - - - SMERNICA RADY 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:SK:PDF - - - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/64/ES z 13. [...]

ECCG Meeting – 28 October 2013

Update of current legislative and other initiatives of DG SANCO The Commission listed the priority legislative files in consumer policy expected to be concluded before the end of the current EP's mandate, more precisely by March 2014. (viac…)

Zapojte sa do verejnej konzultácie

Verejná konzultácia EÚ sa zameriava na  preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o presadzovanie práv spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni v rámci jednotného trhu (napr. ministerstvám členských štátov zodpovedným za spotrebiteľskú politiku, pracovníkom orgánov presadzovania práva, príslušným orgánom, regulátorom trhu, spotrebiteľom a spotrebiteľským organizáciám, podnikom a podnikovým združeniam, medzinárodným organizáciám presadzovania práva, akademickej [...]

Prioritné trendy ochrany spotrebiteľov v Európskej únii

Pozrite si prezentácie rôznych európskych i národných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľa. vymožiteľnosť práv spotrebiteľov v EÚ                                                                         alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov cezhraničné spotrebiteľské spory a [...]