The European Consumer Consultative Group

ECCG meeting 4.-5. jún 2014

Point 2_Update on Consumer Policy Actions Point 3_NEB complaint handling and enforcement -ECCG meeting 4 June 2014 Point 4_Adoption of the payment accounts directive Point 5_ECCG on 4-06-2014 – Collective redress_v3 Point 6_ECCG PPP_FINAL_0462014_Energy Point 8_ECCG_Italian Presidency of Ue_inglese Point 9_IT country presentation_Power point Ferrari Point 11_ECCG JB OECD Point 13_ECCG_CzechRep_2014 Point 14_ECCG_June_SANCO REFIT

ECCG meeting 12.-13. marec 2014

ECCG Meeting 12-13 March operational conclusions final – úlohy stanovené všetkým stranám počas stretnutia ECCG SANCO Update (2) – prehľad činnosti Direktoriátu pre zdravie a ochranu spotrebiteľa DG Sanco PTC – ECCG speak FINAL – záverečná reč generálnej riaditeľky DG Sanco  Testori Coggi ECCG 2014-03-13 ENERGY – správa o činnosti občianskeho energetického fóra a trhu s energiami 2014 20140312_MCD_ECCG_sent – prezentácia o smernici EP a Rady o zmluvách o úvere [...]

Poistné zmluvné právo: prekážky cezhraničného obchodu

Expertná skupina, ktorú zriadila Komisia, aby v členských štátoch preskúmala prekážky cezhraničného obchodu v oblasti poistného práva (IP/13/74), dnes predložila svoju súhrnnú správu. Vyplýva z nej, že rozdiely v zmluvnom práve bránia cezhraničnej ponuke poistných produktov tým, že zvyšujú náklady, vedú k právnej neistote a spotrebiteľom a podnikom komplikujú možnosť uzatvoriť poistenie v iných členských štátoch EÚ. V súčasnosti [...]

Smernice, o ktorých sa okrem iného bude rokovať v marci

  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica  Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:SK:PDF – – – SMERNICA RADY 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:SK:PDF – – – SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/64/ES z 13. [...]

Zapojte sa do verejnej konzultácie

Verejná konzultácia EÚ sa zameriava na  preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o presadzovanie práv spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni v rámci jednotného trhu (napr. ministerstvám členských štátov zodpovedným za spotrebiteľskú politiku, pracovníkom orgánov presadzovania práva, príslušným orgánom, regulátorom trhu, spotrebiteľom a spotrebiteľským organizáciám, podnikom a podnikovým združeniam, medzinárodným organizáciám presadzovania práva, akademickej [...]

Prioritné trendy ochrany spotrebiteľov v Európskej únii

Pozrite si prezentácie rôznych európskych i národných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany spotrebiteľa. vymožiteľnosť práv spotrebiteľov v EÚ                                                                         alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov cezhraničné spotrebiteľské spory a [...]

Správanie ľudí v procese tvorby politík Európskej únie

Pri tvorbe politík môžeme výrazne ťažiť z lepšieho pochopenia správania sa ľudí. Často sa automaticky predpokladá, že ľudia sú „racionálni“. No tento predpoklad sa ukázal ako nereálny, a možno práve táto skutočnosť vysvetľuje množstvo neefektívnych a v praxi nefungujúcich opatrení. Dobre zadefinované štúdie ľudského správania môžu tvorcom nielen legislatívnych opatrení poskytnúť užitočný náhľad do problematiky a vygenerovať požadované dôkazy na  zlepšenie ich fungovania [...]