ECCG 12.-13. október 2017

ECCG 12.-13. október 2017

V závere roka 2007 sa krátko po sebe konali dve stretnutia ECCG skupiny a prebehlo i stretnutie ECCG energy podvýboru. Všetky prezentácie a množstvo iných dokumentov nájdete tu https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/.

Dvojitá kvalita potravín

State of play, Speaker: Marie-Paule BENASSI, DG Justice & Consumers, European Commission

Táto téma je v súčasnosti veľmi sledovanou oblasťou, hoci spotrebiteľské organizácie zo starých členských štátov tomuto problému nie celkom rozumejú, pretože vidia, že v našich štátoch majú spotrebitelia oveľa pálčivejšie problémy. Kredit v odborných kruhoch tejto téme veľmi znižuje politizácia problému.

Európska komisia i združenia z ostatných krajín zatiaľ nemajú k dispozícii pre nich kritický objem dôkazov, podporujú myšlienku dodatočných testov definovaných Komisiou. Podporujú stratégiu, aby sa finančné prostriedky na testovanie výrobkov dostali aj spotrebiteľským organizáciám, ktoré môžu testovanie vykonávať a je potrebné vytvoriť nástroje na zvyšovanie povedomia o tomto probléme.

Otázka dvojitej kvality potravín by však tvorcov politík mala priviesť a upozorniť na oveľa vážnejší problém EÚ ako celku i jednotlivých členských štátov jednotlivo, ktorým je všeobecne veľmi slabý výkon inštitúcií, ktoré majú dohliadať na riadne a spravodlivé fungovanie trhu.

Dvojitá kvalita sa neobmedzuje na rozdelenie Východ / Západ a netýka sa len potravín, čistiacich prostriedkov či kozmetiky – hoci podľa International Consumer Research & Testing (ICRT) na to zatiaľ neexistujú dostatočné dôkazy.

Komisia navrhuje vydanie špecifických usmernení o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách.

Na webe nájdete príspevok, ktorý som predniesla aj na Spotrebiteľskom summite k dvojitej kvalite v októbri v Bratislave. https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/attachment/spotrebitelsky-summit-bratislava-2/

Kolektívna vymožiteľnosť práv

Speaker: Jacek GARSTKA (tbc)/Civil justice unit, DG Justice & Consumers, European Commission

Komisia sa po emisnom škandále a ďalších kolektívnych kauzách aktívne zaoberá posilnením kolektívnej vymožiteľnosti práv , najmä prostredníctvom smernice o súdnych príkazoch. Členovia BEUC vyjadrili obavy z absencie účinných nástrojov kolektívneho vymáhania práv a odškodnenia pre spotrebiteľov. Existujú pritom pozitívne príklady z legislatívy týkajúcej sa kolektívneho odškodnenia zavedenej napríklad v Belgicku a Litve. https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/attachment/4_5-benassi-enforcement-eccg-12-oct/

Consumer Conditions Scoreboard

Presentation by the Commission, Speaker: Dan DIONISIE/Economic analysis and evaluation unit, DG Justice & Consumers, European Commission

Veľmi zaujímavá prezentácia, informácie z hodnotení by mali byť využívané viac, pretože obsahujú veľa silných zistení o tom, čo spotrebitelia očakávajú, na čo sa sťažujú, v ktorých oblastiach  chcú byť chránení lepšie. https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/attachment/7_dionisie-ccs2017_eccg_12oct2017/

Hodnotenie Spotrebiteľského programu: Zameranie na projekt Consumer Champion

Carina TORNBLOM/DG Justice & Consumers, European Commission, Presentation: BEUC

Vyhodnotenie projektu Consumer Champion, do ktorého sa zapojila aj naša organizácia, nájdete na webe v tejto prezentácii. V súčasnosti sa rozhoduje o tom, či tento medzinárodný projekt bude pokračovať. https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/attachment/8b_beuc_champion-presentation_eccg_10-oct-2017/

Zapojenie spotrebiteľských organizácií

Market Watch” (Marktwächter), presentation: Isabelle BUSCKE/Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)

Zástupkyňa Nemecka odprezentovala projekt, v ktorom spotrebiteľská organizácia zohrala kľúčovú úlohu  ako watch dog, teda ten kto dozerá na to, aby trh fungoval správne. https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/attachment/10a_buscke-16-12-06-ppt-dmw-en_ibu/

Spotrebiteľský výskum  & Testovanie

Presentation: Guido ADRIAENSSENS/International Consumer Research & Testing

Guido Adriaenssens z International Consumer Research & Testing (ICRT) pripravil prezentáciu o fungovaní ICRT najmä v súvislosti s potenciálnymi finančnými prostriedkami EÚ, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľským organizáciám prostredníctvom zastrešujúcej organizácie, možno aj v oblasti duálnej kvality potravín. https://www.sospotrebitelov.sk/eccg/eccg-12-13-oktober-2017/attachment/10b_adriaenssens-icrt-eccg-2017/

– – –

REFIT

Komisia vypočula pripomienky združení poskytnuté počas prvej konzultácie v REFIT a v súčasnosti zvažuje zlepšenie legislatívy EÚ s cieľom zabezpečiť:

Viac transparentnosti pre online platformy:  informácie o účastníkoch trhu (spotrebiteľ/obchodník), platné spotrebiteľské právo a zodpovednosť za platbu (spoločnú zodpovednosť v prípadoch ako poskytnutie nepravdivých informácií alebo keď má platforma prevládajúci vplyv na dodávateľa alebo transakciu)

Platba údajmi/informáciami o sebe: rozšírenie práv spotrebiteľov na zmluvy o „bezplatných“ online službách, kde spotrebitelia poskytujú svoje dáta namiesto platby peniazmi (právo na odstúpenie od zmluvy, informačné povinnosti)

Individuálna náprava /nástroje pre spotrebiteľov poškodených nekalými obchodnými praktikami: je dôležité mať právo EÚ, zabezpečiť  voľný výber nápravných opatrení a nezhoršiť úroveň už existujúcej ochrany v žiadnej členskej krajine

Sankcie: finančnejšie, účinnejšie a odstrašujúcejšie s cieľom efektívne zastavovať a demotivovať od  porušovanie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, so zohľadnením celoeurópskeho účinku nelegálnej praxe

Dve potenciálne hrozby ochrany spotrebiteľov:

Zjednodušenie požiadaviek na informácie: Európska komisia skúma, či by niektoré informačné povinnosti, najmä poskytovanie geografickej adresy a informácií o vybavovaní sťažností, mohli byť v marketingovej fáze (nie v predzmluvnej fáze) transakcie vypustené, keďže rovnaké požiadavky existujú aj v predzmluvnom štádiu. Pre spotrebiteľov sú však dôležité v oboch prípadoch, aj v štádiu uvádzania výrobku na trh, pretože je zvyčajne veľmi ťažké alebo dokonca nemožné tieto dve fázy odlíšiť.

Právo na odstúpenie od zmluvy: Európska komisia skúma, či existuje neúmerné zaťaženie/náklady pre obchodníkov, ktorí sú požiadaní, aby vrátili kúpnu cenu tovaru spotrebiteľovi  za vrátený tovar ešte skôr, ako ho dostanú, a nemajú tak čas na kontrolu, aby zistili, či hodnota tovaru neklesla. Sťažnosť však bola založená iba na neoficiálnych dôkazoch. Neexistuje žiadny skutočný dôkaz, ktorý by naznačoval, že obchodníkov neprimerane zaťažuje a dochádzalo by  k zneužívaniu smernice o právach spotrebiteľov pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. Naopak, ukázalo sa, že skutočným problémom je jej nedodržiavanie zo strany obchodníkov, preto členovia BEUC odporúčajú, aby Komisia preskúmala, ako toto dôležité právo spotrebiteľov ešte viac posilniť.

Junckerov New Deal for Consumers

A na záver vyjadrenie eurokomisárky Věry Jourovej, ktorým začala diskusiu o Junckerovej novej dohode pre spotrebiteľov s názvom New Deal for Consumers a spojení síl všetkých zainteresovaných strán na zlepšovaní práv spotrebiteľov v EÚ. Na jar 2018 Komisia predloží návrh zmien súčasnej spotrebiteľskej legislatívy, ktoré ju majú zmodernizovať a najmä zabezpečiť aj jej náležité presadzovanie. Pri tejto príležitosti eurokomisárka uviedla: „Novou dohodou pre spotrebiteľov chcem pretvoriť európsku spotrebiteľskú legislatívu, aby ešte počas môjho mandátu bola hodná 21. storočia. Chcem, aby nové pravidlá reflektovali digitálnu éru a spotrebitelia mali rovnaké práva v on-line i off-line prostredí. Chcem nájsť spôsoby, aby skupiny spotrebiteľov mohli hájiť svoje záujmy a ich požiadavky boli spoločne silné, najmä v prípadoch, kedy čelia veľkým spoločnostiam. A nakoniec, aby orgány zriadené na ochranu spotrebiteľov mali odstrašujúce nástroje, aby ich obchodníci rešpektovali. Času nie je nazvyš, preto musíme spojiť sily a prekonať existujúce legislatívne prekážky.“ Pri spustení projektu New Deal for Consumers boli prítomní poslanci Európskeho parlamentu, estónskeho, rakúskeho a bulharského predsedníctva Rady Európy,  zástupcovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, ako aj hlavných európskych spotrebiteľských a obchodných organizácií.

PREZENTÁCIE

ECCG Policy Updates October 2017 updated

Joachim Nielsen Update on Refit follow-up and consultations

Benassi enforcement 

Dionisie CCS 2017_

Civic Consulting Short presentation of methodology – Consumer Programmes

BEUC_Champion 

Buscke 16-12-06 PPT-DMW-EN_IBU

Adriaenssens ICRT-ECCG-2017

Annual Report by members 2016_2017_eng

Breda Kutin presentation

ECCG 12_13 October 2017 Minutes 

Juha Beurling Luncheon_presentation

Monique Goyens Making EU Consumer Policy great again

Renatas Mazeika ECCG Luncheon Consumer Movement

Survey Onlineprices

Spotrebiteľský summit – dvojitá kvalita potravín Bratislava

Zdieľaj tento článok