fbpx

Spotrebitelia registrovaní na stránkach spoločnosti Online Investment Group POZOR!

Spotrebitelia registrovaní na stránkach spoločnosti Online Investment Group POZOR!

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vyzýva občanov

ktorí boli činnosťou obchodnej spoločnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD., alebo v tejto súvislosti s inou obchodnou spoločnosťou nútení k úhrade

akýchkoľvek fiktívnych súm, aby vymáhané čiastky neuhrádzali, ale túto skutočnosť oznámili na ktorejkoľvek prokuratúre v Slovenskej republike, alebo na polícii a to osobne, alebo písomne, s doložením výziev na úhradu resp. aj upomienok zaslaných obchodnou spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GROUP LtD.

Generálnej prokuratúre SR boli doručené od občanov trestné oznámenia na neznámeho páchateľa vystupujúceho ako zástupca obchodnej spoločnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD., pre podozrenie z trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, ktorého sa dopúšťa v podstate na tom skutkovom základe, že v mene uvedenej obchodnej spoločnosti rozposiela v elektronickej podobe občanom faktúry a upomienky na úhradu rôznych súm v bližšie neoznačenej mene, ktorú po jej neuhradení zvýši a následne v prípade jej neuhradenia takúto pohľadávku postúpi voči poškodenému na obchodnú spoločnosť BIB Services, napriek tomu, že poškodený s obchodnou spoločnosťou ONLINE INVESTMENT GOUP LtD. nikdy nespolupracoval, nevyužíval jej služby a neposkytoval tejto spoločnosti svoje osobné údaje.

http://www.genpro.gov.sk/aktuality-generalna-prokuratura-slovenskej-republiky-vyzyva-obcanov/26301s96601c


Zdieľaj tento článok