fbpx

ECCG – 23.10.2018-24.10.2018

ECCG – 23.10.2018-24.10.2018

Nová dohoda pre spotrebiteľov 

Komisia členom výboru pošle relevantné dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich vyjednávaní o dvoch legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú Novej dohody pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľský dialóg

Pozrite si prehľad, kde sa podujatia s názvom Spotrebiteľský dialóg (Consumer Dialogues) už konali a kde sú ešte do konca roka naplánované. Na slovenský Spotrebiteľský dialóg, ktorý sa uskutoční zajtra v Bratislave, ste mnohí dostali pozvánku.

V nadväznosti na tieto diskusie organizuje EK a  Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC) spotrebiteľský summit (28.10.2018, Brusel), kde budú prezentované najhlavnejšie výsledky týchto stretnutí z jednotlivých členských štátov. Spotrebiteľský summit “Les Assises des Consommateurs” poskytne priestor na výmenu názorov zástupcov občianskej spoločnosti, národných autorít, expertov z akademického prostredia, spotrebiteľských združení a združení podnikateľských subjektov.  Informáciu o obsahu summitu rozošlem po ňom.

Vymožiteľnosť práva

Aktualizácia prípravy na vstup do uplatňovania nariadenia EP 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ďalej len CPC)

Komisia v spolupráci s Európskou spotrebiteľskou organizáciou BEUC organizuje networkingovú diskusiu o praktických častiach externého varovania ustanovených v revidovanom nariadení CPC. Podujatie nazvali Working together to stop widespread breaches of consumer law (Zastavme šíriace sa porušovanie spotrebiteľskej legislatívy spoluprácou).

Prvé skúsenosti zúčastnených subjektov s ADR/ODR legislatívou

Komisia uvažuje o príprave workshopu, ktorý sa zameria na prácu s ODR platformou.

Pre Vašu informáciu, spotrebiteľské organizácie konštatujú zlepšenie spolupráce s touto jednotkou a mali príležitosť prezentovať svoje priority presadzovania práv na jednom zo stretnutí CPC. Väčšia participácia spotrebiteľských organizácií na práci orgánov CPC je zdá sa čoraz pravdepodobnejšia.

Finančné služby

Komisia pripravuje a rozošle otázky týkajúce sa legislatívy spotrebiteľských úverov prostredníctvom EU Survey.

Dôvodom je i to, že finančné inštitúcie z niekoľkých členských štátov spočítali objem naakumulovaných nesplácaných spotrebiteľských úverov a pôžičiek (910 milárd eur na konci roku 2017; asi jedna tretina z celkového objemu spotrebiteľských úverov) ako výsledok ekonomickej a finančnej krízy spolu s bezohľadným úverovým správaním niektorých finančných inštitúcií.

V marci 2018 Komisia predstavila balík opatrení (package of measures), ktorých cieľom je vysporiadať sa s problémom nesplácaných spotrebiteľských úverov v EÚ. Hlavným cieľom je pomôcť bankám zbaviť sa nesplácaných úverov prostredníctvom vytvorenia jednotného sekundárneho trhu.

Vymáhanie pohľadávok bude možné vykonávať cezhranične a bude dozorované národnou autoritou v krajine, kde má tento subjekt sídlo. Otvorením jednotného EÚ trhu dlhovým investorom (ako napr. hedge funds) a vymáhačským spoločnostiam môže vystaviť už tak finančne oslabených spotrebiteľov vyššiemu riziku agresívnych praktík a straty strechy nad hlavou. Preto spotrebiteľské organizácia trvajú na nasledujúcich návrhoch:

 • Pripravovaná legislatíva by sa mala zamerať len na nesplácané pôžičky. Poskytovatelia pôžičiek by nemali mať možnosť predávať splácané úvery tretím stranám.
 • Poskytovatelia úverov (vymáhačské spoločnosti), ktorí sa zaoberajú problémovými spotrebiteľmi, by mali mať povinnosť získať povolenie, zriadiť pobočku / dcérsku spoločnosť v členskom štáte, v ktorom majú v úmysle pôsobiť, a byť pod dohľadom orgánu tej istej krajiny.
 • Vo všeobecnosti by veritelia nemali byť povzbudzovaní a motivovaní EÚ a národnými inštitúciami predávať nesplácané úvery tretím stranám. Veritelia by mali vynaložiť všetko úsilie, aby sa vyhli predajom nesplácaných úverov tretím stranám. Najmä by mali uplatňovať primeranú toleranciu voči problémovým spotrebiteľom.
 • Dlžníci musia byť chránení pred dodatočným finančným zaťažením v prípade, že veriteľ alebo investor /nadobúdateľ tretej strany zablokuje hlavné bydlisko dlžníka.
 • Pred odpredajom pohľadávky tretej strane by mal veriteľ poskytnúť dlžníkom v núdzi nárok na spätné odkúpenie dlhu. V prípade, že príslušní dlžníci uplatnia svoje právo, mali by veriteľovi zaplatiť sumu, ktorú je tretia strana pripravená zaplatiť veriteľovi za svoj dlh. Malý príplatok by mohol pridať veriteľ.
 • Spotrebitelia v núdzi potrebujú silnú ochranu pred nekalým konaním poskytovateľov úverov a ich nasledovníkov, tretie strany by mali podliehať prísnym pravidlám správania.
 • Dlžníci by mali mať právo byť právne zastúpení v súdnych prípadoch, aby bolo ich postavenie rovnocenné voči veriteľom či tretej strane.
 • Členské štáty majú mať možnosť zachovať existujúce vnútroštátne opatrenia zamerané na ochranu dlžníkov v ťažkostiach a prijať aj prísnejšie opatrenia.

Hodnotenie smernice o spotrebiteľských úveroch

Trh spotrebiteľských úverov v rámci EÚ reguluje smernica o spotrebiteľských úveroch, Consumer Credit Directive (CCD) and the Mortgage Credit Directive. V júni Komisia zverejnila roadmap, ktorá vysvetľuje ako bude EK postupovať pri hodnotení CCD. Cieľom je posúdiť fungovanie smernice v jej celistvosti, a tiež najmä v nasledujúcich oblastiach: – marketing a proces poskytovania úverových produktov; – krížový predaj úverov s inými finančnými produktmi; – hodnotenie úverovej bonity; – úverové registre a zverejňovanie informácií; – právo na odstúpenie od zmluvy; právo na predčasné splatenie Osobitným záujmom je preskúmať vnútroštátne regulačné postupy, predátorské správanie, postupy autorizácie a dozoru na trhu. Úver nemá byť náhradou za príjem. Túto jednoduchú pravdu poskytovatelia úverov stále často ignorujú v mnohých členských štátoch EÚ. Spotrebiteľov motivujú, aby si požičiavali viac a viac bez ohľadu na ich schopnosť dlhy splácať. Slabé úverové štandardy zohrávajú dôležitú úlohu pri raste spotrebiteľského dlhu a nadmernej zadlženosti. Dôsledky nezodpovedného poskytovania úverov môžu mať katastrofálne dôsledky nielen pre  spotrebiteľov, ale i finančné inštitúcie a hospodárstvo danej krajiny ako celok.  Z pohľadu spotrebiteľských združení má smernica CCD vážne medzery, ktoré umožňujú bezohľadným veriteľom prichádzať so zlomyseľnými obchodnými modelmi, ktoré využívajú slabosť a nepriaznivú životnú situáciu spotrebiteľov. Budúca revízia smernice by sa preto okrem iného mala zaoberať aj nasledujúcimi otázkami: Rozsah pôsobnosti smernice zahŕňa pôžičky od 200 EUR do 75 000 EUR. To znamená, že malé úvery (payday, SMS pôžička) nespadajú do pôsobnosti CCD a nemusia spĺňať ustanovenia na ochranu spotrebiteľa. Pôžičky peer-to-peer nie sú kryté právnymi predpismi EÚ o úveroch. CCD nerieši otázku nezodpovedného poskytovania úverov. Ide o povinnosť veriteľov posúdiť úverovú bonitu a cenovú dostupnosť úveru pre spotrebiteľa. Aj keď existuje základná povinnosť posúdiť úverovú bonitu, smernica neukladá veriteľom povinnosť poskytnúť úver len tým dlžníkom, ktorí ich pravdepodobne splatia. Naopak, smernica o hypotekárnych úveroch zaväzuje veriteľov, aby spotrebiteľovi sprístupnili úver iba vtedy, ak výsledok hodnotenia úverovej bonity naznačuje, že záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy budú pravdepodobne splnené. CCD nekontroluje náklady na úver a sankcie, ktoré sa môžu uplatniť v prípade oneskorenej platby. Je to niečo, čo si členské štáty upravujú sami. Niektoré krajiny si zákonmi stanovili maximálnu úrokovú sadzbu, ktorú môžu poskytovatelia účtovať dlžníkovi, aj maximálnu výšku poplatkov a sankcií, ktoré dlžník zaplatí v prípade oneskorenej platby, no v mnohých iných členských štátoch takéto opatrenia stále neexistujú.  CCD vôbec nerieši problematiku predajných stimulov (finančných a nefinančných), ktoré sú častým dôvodom konfliktov medzi veriteľmi/sprostredkovateľmi úverov a dlžníkmi. Stimulujú predajcov úverov tlačiť úverové produkty spotrebiteľom aj v prípadoch, keď spotrebiteľ dodatočný kredit vôbec nepotrebuje.

Tri nástroje nielen pre tvorcov politík vychádzajúce z poznatkov z praxe

 • Consumer Markets Scoreboard
 • Study on “Personalized Prices and Offers”
 • Study on “Marketing through Social Media“

Ide o veľmi zaujímavé výskumy a štúdie, ktoré nám môžu v našej práci pomôcť.

Činnosť spotrebiteľských združení

Komisia poprosila členov ECCG, aby informovali o všetkých kolektívnych prípadoch, ktoré Spotrebiteľské združenia potenciálne riešia na národnej úrovni.

Komisia tiež zhromažďuje informácie o aplikáciách, ktoré združenia v jednotlivých krajinách vytvárajú s cieľom nájsť riešenia, aby sprístupnili ich použitie aj spotrebiteľom v iných členských krajinách EÚ.

Ďalšie stretnutia ECCG v roku 2019

Prvé zasadnutie ECCG výboru je naplánované na február 2019.

Druhýkrát sa máme stretnúť v máji 2019 v Rumunsku počas predsedníctva.

Nižšie nájdete všetky prezentácie, ktoré odzneli vrátane nasledujúcich materiálov:

Legislatívny update

Prehľad diskusných podujatí Spotrebiteľský dialóg

Aktuálna správa o zmenách v rámci CPC

Hodnotenie spotrebiteľských trhov

Štúdia týkajúca sa “Personifikácie ponúk a cien”

Štúdia “Marketing na sociálnych médiách“

Projekt “Mobilná aplikácia na identifikáciu zloženia kozmetických výrobkov”

ECCG Draft Agenda 23 24 October 2018 v5 12_10

ECCG Policy Updates 23 & 24 October 2018-no notes

Consumer dialogues update

ECCG_MPBenassi_enforcemnt

ECCG – FG – debt advice – short version

UFC-QC app_QuelCosmetics

ECCG – Presentation of Claudette

Ev_CCD_ECCG

FISMA NPL package for JUST

Jeroen Van Laer Circular Economy study 

Market study on online personalisationKZ

Representative action_collective interests of consumers

Scoreboard presentation

SMM – ECCG 20181024

 

Zdieľaj tento článok